Институт Отворено общество – София и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявяват конкурс за набиране на предложения за финансова подкрепа на инициативи на граждански организации и читалища в рамките на проект „Права и ценности“.

Конкурсът включва два фонда за подкрепа – фонд „Действие“ и фонд „Заедно“, като допустимите кандидати могат да подават своите предложения по един от двата фонда. Очаква се по конкурса да бъдат подкрепени повече от 60 инициативи в рамките на общия индикативен бюджет от 1 600 000 евро, разпределен по равно между двата фонда.

Целта на конкурса е да подкрепи инициативи на граждански организации, допринасящи за:

(1) повишаване на осведомеността относно ценностите на ЕС, както и за защита и насърчаване на прилагането на тези ценности в България, включително ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

(2) укрепване на капацитета и ролята на гражданските организации за насърчаване и защита на тези ценности.

Допустими кандидати по двата фонда са всички организации, включително и техни клонове, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Одобрените инициативи ще получат 100 % финансова подкрепа. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Максималният размер на финансова подкрепа за инициатива по фонд „Действие“ е 60 000 евро, а по фонд „Заедно“ – 20 000 евро, като кандидатите могат да подадат само едно предложение само по един от двата фонда.

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 ч. на 12. 06. 2023 г.

Кандидатстването е изцяло електронно чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по фонд „Действие“ можете да намерите ТУК. За фонд „Заедно“ Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са достъпни ТУК.

Информационни дни във връзка с конкурса ще се проведат в периода 18 – 27 април 2023 г. в градовете Плевен, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробна информация за тях можете да намерите ТУК. За участие в информационните дни можете да се регистрирате ТУК.

Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

300x66_res_BG_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

Сподели!