Подкрепяме организации и хора

obuchavame2.png

Обучаваме

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

1. Обучения по заявка: структурирани са така, че най-пълно да отговарят на специфичните нужди на дадена организация по отношение на развитието й. Могат да включват провеждане само на едно или на няколко обучения през определен период от време, както и допълнително консултиране и подкрепа.

2. Дългосрочни обучителни програми: насочени са към отделни хора, които желаят да повишават своите компетентности в дадена област. Структурирани са в последователни обучителни модули, като продължителността на цялата програма е между 3 и 12 месеца.

Във всички предлагани от нас обучения участниците получават комплект от печатни материали с информация по темата на обучението и списък с допълнителна литература. Заедно с това, в края на обучението на присъстващите се дава удостоверение за участие.

ПОД КАКВА ФОРМА?


В зависимост от желанието и възможностите на клиентите ни, обученията биха могли да се проведат:

  • на място в организацията, за която е предназначено обучението;
  • в или извън населеното място на участниците;
  • в залата за обучения на ФРГИ.

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ОБУЧЕНИЯТА?

Ние разполагаме с екип от обучители с опит в организационното и индивидуално професионално развитие. Техният стил на работа е практически ориентиран, съобразен с нови стандарти в желаните от вас области на развитие.

Предлаганите теми и подход на работа са резултат от дългогодишния опит на ФРГИ в областта на обучението на възрастни и организационното консултиране. От началото на своето създаване екипът на ФРГИ е разработил и провел повече от 140 обучения по различни теми за над 300 организации от цялата страна. Общият брой на участниците в проведените от нас обучения възлиза на над 1500 човека.

Основно предизвикателство пред нас по отношение на предлаганите обучителни и консултантски услуги е да бъдем адекватни на динамично изменящата се среда. Поради това всяко обучение и консултация, които разработваме и провеждаме, се адаптират спрямо специфичните потребности на всеки клиент. Съдържанието и методът на обученията и консултациите, които предлагаме, се актуализират спрямо модерните световни тенденции в сферата на обучение на възрастни от една страна и спрямо специфичните местни изисквания от друга.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЯТА

Всички предлагани от нас обучения насърчават активността на участниците като използват разнообразни интерактивни методи - работа по казуси, групови дискусии, ролеви игри, работа в малки групи и др.

  • учене чрез правене

Обученията, които предлагаме, са изградени в съответствие с четирите основни фази от „Цикъла на научаването” според Дейвид Колб:

Свързвайки практикуването и научаването, ние даваме на участниците възможност да проверят формулиран от тях принцип (допускане) като го приложат в конкретна практическа ситуация по време на обучението. Заедно с това те правят изводи и формулират допускания на основата на преживявания и опит, натрупани по време на обучението.

  • четене въз основа на опита

Ние вярваме, че важна предпоставка за ефективното научаване е осмислянето на миналия опит. Във връзка с това, приоритет по време на обученията се дава на оползотворяването на опита на участниците в контекста на представените нови концепции, теории и подходи. По този начин участниците в обучението се поставят в ситуация, в която могат да надграждат над вече съществуващите знания и умения.


Финансираме

ФРГИ е финансирала над 2 000 проекта на граждански групи и организации, в областта на местното развитие, и така е привлякла и инвестирала над 12 милиона лева в развитието на България. Броят на финансираните от ФРГИ организации е 1 694. Всички подкрепени организации са привлекли над 3,3 милиона лева.

През тези 19 години ФРГИ беше първата, която:

Започна да обучава малки организации да набират средства от частни дарители;

Създаде единствения до момента обучителен пакет за граждански организации;

Подкрепя местното дарителство;

Инвестира в следващото поколение млади филантропи;

Заговори за професията фъндрейзер;

Управлява първия корпоративен фонд в страната;

Направи първия за България сайт за онлайн дарения;

ФРГИ периодично обявява нови възможности за финансиране на граждански организации. Организира отделни конкурси с фиксиран срок за кандидатстване и финансира текущи проекти по конкретни теми.

Всички отворени конкурси се публикуват на интернет страницата на ФРГИ. Конкурсите с фиксиран срок на кандидатстване се публикуват поне месец и половина преди крайната дата за кандидатстване. Информация за конкурсите се разпространява и чрез множество информационни бюлетини, публикации в електронни медии и специализирани интернет сайтове, директно изпращане на информация до бивши и настоящи участници в програмите на ФРГИ, както и чрез електронни писма до местни власти. ФРГИ не финансира организации извън обявените конкурси за финансиране.

Предоставяме технолологични ресурси

TechSoupBulgariaLogo_400x200.jpg

Фондация „Работилница за граждански инициативи" подпомага местни организации и хора, като им предоставя по-лесен достъп до технологични ресурси. Това става възможно благодарение на партньорството на Фондацията с базираната в Сан Франциско организация за технологични дарения - TechSoup.

Techsoup e глобална мрежа от граждански организации, които работят за повишаване качеството на работа на организираното гражданско общество, предoставяйки им достъп до ресурси - технологични решения и умения.

Платформата осигурява дарения на софтуер, отстъпки при покупката им, достъп до хардуерни продукти, валидация за получаване на финансови дарения, знания и умения за повишаване на компетенциите на членовете на екипите на гражданските организации по теми, свързани с технологиите и ефективното им използване и други. Тази подкрепа освобождава ценен ресурс на гражданските организации, а спестените средства могат да бъдат вложени в значимите каузи, по които те работят.

За осъществяване на своята мисия мрежата има партньори в 70 страни по света. ФРГИ оперира за целите на мрежата като TechSoup България.

Чрез TechSoup България, ние осигуряваме технологични дарения за граждански организации, работещи в обществена полза, читалища и обществени библиотеки. TechSoup България подкрепя гражданските организации, като инвестира в административния им капацитет, повишавайки качеството на работата и улеснявайки комуникациите им.

Най-важната полза от платформата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти, да получат ресурси за комуникации на мисиите, целите и дейностите си и да инвестират спестените средства в работа за постигане на каузите си.

ТеchSoup България стартира през 2009 година. За 12 години:

В платформата са валидирани 1 795 неправителствени организации, читалища и обществени библиотеки.

Раздадени са 5317 продукти на пазарна цена 3 529 019 евро

Спестени са над 2 798 350 евро, които са били разпределени за други общественозначими каузи.

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK