За участие в конкурсите на ФРГИ се допускат всички физически и юридически лица, както и неформални граждански групи, които отговарят на специфичните условия на конкретния конкурс.

ФРГИ не финансира индивидуални стипендии, социални помощи, разходи за лечение в страната и чужбина и други индивидуални разходи.

ФРГИ спазва принципите на равноправно третиране и не-дискриминация по полов, етнически, религиозен или друг принцип.

ФРГИ полага всички усилия, за да осигури максимална прозрачност и ясни условия на всички етапи на кандидатстване, разглеждане и одобряване/отхвърляне на постъпилите кандидатури. Когато става дума за кандидатстване с проекти ФРГИ публикува на своята интернет страница списък на всички кандидатствали организации, а впоследствие и списък на одобрените организации/проекти.

ФРГИ, в лицето на мениджъра “Финансирания”, офис-мениджъра, а в някои случаи и други членове на екипа предоставят предварителни разяснения и консултации на всички заинтересовани лица и организации. Консултациите могат да бъдат проведени по телефона, по електронна поща, както и на място в офиса на ФРГИ. Ако желаете лична среща, моля да се обадите предварително по телефона, за да уговорите конкретен ден и час.

Всички постъпили във ФРГИ проектни предложения минават през най-малко три етапа на разглеждане. На първия етап постъпилите формуляри се проверяват във ФРГИ за съвместимостта им с техническите изисквания на кандидатстване (дали формулярът е подаден в необходимия формат, дали са подадени всички допълнителни документи, дали формулярът е подаден в посочения срок и т.н.). Формулярите, които не отговарят на техническите изисквания отпадат от конкурсната процедура. На втория етап, постъпилите предложения са разглеждат от Групата на Съветниците на ФРГИ. По препоръка на Групата на Съветниците, ФРГИ провежда срещи с кандидатите, представили предложения с потенциал. Крайното решение за финансиране взема Настоятелството на ФРГИ. В някои случаи, като фондове, финансирани от частни корпоратвни дарители, представители на компанията също участват в оценката на проектните предложения.

Групата на Съветниците е неформална, но важна група, която подпомага ФРГИ при вземането на решение дали даден проект да бъде финансиран или не. В състава на Групата на съветниците влизат представители на водещи нестопански организации, представители на бизнеса, местните власти, както и представители на държавни институции. ФРГИ се стреми да включва в различните състави на Групата на Съветниците професионалисти от различни сфери, с разнообразен опит и живеещи в различни населени маста. 

ФРГИ не разпространява имената на членовете на Групата на Съветниците към външни организации (включително към кандидатстващите организации) преди и по време на оценката на проектите. Имената на членовете на Групата на Съветниците се публикуват в годишния отчет на ФРГИ за съответната година.

Посочената процедура се различава, когато дадена организации или физическо лице кандидатства за обучение, консултация или стаж. Конкретните процедури за селекция в тези случаи се посочват в документите за кандидатстване.

ФРГИ публикува информация за одобрените за финансиране организации в дадена програма на страницата на фондацията. ФРГИ не публикува мотиви за отказ да финансира дадени проектни предложения.

ФРГИ изисква от всички организации, кандидатстващи за финансиране да осигурят собствен финансов и нефинансов принос, който в зависимост от конкретната програма може да варира от 10 до 50 процента. ФРГИ се стреми да разширява кръга от организации, които подкрепя и избягва да финансира организации, които вече са получили подкрепа в рамките на последните две календарни години.

ФРГИ е организация, която прилага подход, основан на правата на човека във всички аспекти на своята работа. Този подход насърчава приобщаването, толерантността, справедливостта, солидарността и недискриминацията. Подходът се основава на ценностите на Европейския съюз, а именно: човешко достойнство, свобода, равенство, демокрация, върховенство на закона, права на човека. Подходът, основан на правата, изисква уважение към личността и е добра основа за изграждане на умения за самоприемане у хора, чиито идентичности са обект на стигма (етнически, религиозни и сексуални малцинства, хора с увреждания, други маргинални групи).

С приемането на финансиране, организациите и лицата, подкрепени от ФРГИ, се съгласяват да прилагат същия подход в своята социална, културна, спортна, образователна и друга дейност, произтичаща от подкрепените проекти.

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK