Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на електронна поща – wcif@wcif-bg.org; Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на възложителя ще бъдат своевременно публично оповестени на интернет страницата на възложителя www.frgi.bg и стават неразделна част от публичната покана.

Офертите трябва да бъдат адресирани до Фондация „Работилница за граждански инициативи“, гр. София 1408, улица „Енос” № 7, ет. 6, ап. 9 и представени от упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичане на обявения срок. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

Срокът за получаване на офертите е 15/08/2018 г., 17:00 часа

При да участвате в конкурса, следва да се запознаете с приложените документация и образци.

Сподели!