Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) търси стажант - "Дигитален маркетинг" на почасова позиция.

Стажантът ще подпомага управлението на дигиталните канали на фондацията, като работи в пряка връзка с комуникационният мениджър по създаването и управлението на различни дигитални кампании, дигитално съдържание и отделни дигитални инициативи.

Позицията е за срок от 4 месеца с възможност за преминаване на постоянен договор.

Това е чудесна възможност за студенти в последните години на своето обучение или за току-що завършили специалисти, за да могат да придобият работен опит в областта на дигиталния маркетинг, докато работят за организация с кауза.

За ФРГИ

Фондация „Работилница за граждански инициативие“ е създадена през 2001 г. като наследник на програмата за България на британската неправителствена организация Чарити Ноу Хау. Фондацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Обществена полза.

За двадесет години работа, ФРГИ постигна значими резултати. Количествените измерения на някои от тях са:

 • Финансирани над 2200 проекта на граждански групи и организации, в областта на местното развитие и така реши важни местни проблеми.
 • Подкрепени над 600 човека, за професионално развитие чрез предоставена индивидуална подкрепа.
 • Привлечени и инвестирани над 12 милиона лева в развитието на България.
 • Над 5,5 милиона лева допълнително мобилизирани от различни местни общности и инвестирани в местното развитие в резултат на активната подкрепа на ФРГИ.
 • Създаден първия в България корпоративен дарителски фонд, управляван от неправителствена организация (2004 година) - фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”.
 • С наша подкрепа 4 компании са осъществили свои индивидуални дарителски програми.
 • Привлечени над 3,5 милиона лева от корпоративни дарители.
 • Повишен капацитетът на над 1600 човека, представители на над 1200 организации от цялата страна и така съществено подобрена тяхната работа в резултат на предоставените от нас обучения.
 • Управляваме Фонд ФМИ-Инициативи, насочен към повишаване качеството на образование и подкрепа на развитието на студентите от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Оператор на Фонд Активни граждани България и на Програмата за развитие на НПО на Европейското икономическо пространство.

В процеса на отпускане на финансирането ФРГИ винаги има отговорно отношение към влаганите средства, като съблюдава прозрачност и отчетност не само пред дарителите, но и всички заинтересовани, както и обществото като цяло.

За ФРГИ е привилегия да свързва тези, които искат да подкрепят дадена общност или кауза с тези, които искат да постигнат практическа промяна в живота си.

 • Ние насърчаваме и подкрепяме местното дарителство, като привличаме местни дарители и им помагаме да формулират и реализират своите благотворителни цели в съответствие, както с техните интереси и проблеми, така и с обществените нужди, а също така и да успеят по иновативен и отговорен начин да направят своите инвестиции трайни.
 • Ние насърчаваме доброволното и активното гражданско участие като финансираме различни инициативи. Така подкрепяме ангажирането на гражданите в решаването на важни проблеми на обществото и стимулираме а солидарността.
 • Ние се справяме с важни социални проблеми като с наша подкрепа се създават широки местни партньорства с всички заинтересовани страни. Ние подкрепяме инициативността, развитието и иновативния подход, като предоставяме подкрепа на възможно най-широк кръг от организации и инициативи.
 • Ние играем водеща роля в общностното развитие като подкрепяме сътрудничеството между хората, прилагаме знанията, репутацията и връзките си в общността за осъществяване на успешна промяна.
 • Ние изграждаме капацитет на местни нестопански организации и на малки общностни групи като им предоставяме техническа помощ, в допълнение към осигуреното финансиране, за да им помогнем да станат по-ефикасни, ефективни и по-добре подготвени да посрещнат предизвикателствата на региона, в който живеят.
 • Ние развиваме и документираме знанията на местните общности, като поддържаме тесни контакти с тях и улесняваме развитието на техния потенциал.
 • Ние подкрепяме инициативи за местно развитие и финансираме инициативи, насочени към:

- Деца и младежи;

- Граждани в активна възраст;

- Възрастни хора.

Ние подкрепяме:

 Качествено образование и учене през целия живот;

 Местно развитие, местна култура и памет;

 Социална подпомагане на нуждаещи се;

 Здравословна околна среда и устойчиво развитие;

 Демократична култура и гражданство;

 Изкуство и култура.

Стажантът ще има ангажименти за:

• Подпомагане на комуникациите на ФРГИ чрез ежедневно създаване и разпространенение на съдържание за различните уебстраници на фондацията.

• Създаване на план за управление на отделнте социални медии на ФРГИ (Facebook, LinkedIn, Instagram).

• Разработване и управление на различни кампании в социалните мрежи.

Търсим кандидат със следния профил::

 Студент или наскоро завършил– дигитален маркетинг, комуникации, хуманитарни науки и други с интерес в дигиталните комуникации.

 Отличен комуникатор с много добри умения за писане;

 Владеещ отлично български и английски език

 Запознат с основните принципи на маркетинга и имащ желания да се учи и развива в сферата професионално;

 Познаващ социалните медии и дигиталните комуникации;

 Добър администратор и добър организатор;

 Владеещ отлично Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

 С основни познания и умения за графичен дизайн (Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, etc.)

Стажът е в рамките на 4 месеца по 4 часа на ден, съобразно възможностите на одобрения кандидат.

Начин на кандидатстване:.Автобиография, изпратена на адрес: office@frgi.bg

Срок на кандидатстване: 20 февруари 2024 г.

Сподели!