На 1 – ви и 2 – ри декември 2022 г. в София се проведе работна среща на тема „Възможности и бариери пред родителския активизъм в България“. Срещата е по инициатива на фонд „Мечтата на Таня“ след направен подробен анализ на потребностите на организации, практикуващи родителски активизъм в страната. Фондът е проявил интерес да подкрепи дългосрочна национална програма за увеличаване капацитета и изграждане на движиение на тези организации и хора.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е ангажирана да фасилитира процеса на консултации и съвместното планиране на програмата с участието на широк кръг заинтересовани страни. Проведената в началото на месеца работна среща е част от този процес. В организацията и провеждането й се включи и Ноу-хоу центъра на Нов Български университет.

Сред основните цели на срещата бе да се повиши знанието и разбирането за сегашното състоянието на родителския активизъм в България, чрез обсъждане на изследователски доклади и споделяне на личен опит; очертаване на бъдещите перспективи пред родителския активизъм и стратегиите за повишаване на ефективността му; укрепване на професионалните и личните контакти между съмишленици в областта на родителския активизъм. 

Организации от цялата страна се включиха в две панелни дискусии. В първата бяха представени резултати от изследване на Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Втората част от срещата включваше истории на активисти от първо лице, които споделиха опит от практическия действия и инициативи за предотвратяване на раздялата на децата и семейството. В допълнение, бяха сформирани и две работни групи, в които участниците дискутираха и даваха предложения по предварително зададени въпроси.

Работната среща постави необходимата добра основа за разработването на националната програма, която да подкрепи и развие родителския активизъм в страната, вземайки предвид многото и различни гледни точки и най-вече тези на самите родители.


Сподели!