Въз основа на обявена процедура за избор с публична покана, съгласно чл. 7, т.1 от Постановление N: 118 на МС от 20.0502014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и инеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, публикувана на 8.12.2020 г. на страницата на ФРГИ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, с краен срок 21.12.2020 г, 16:00 часа и прoтокол от работата на оценителна комисия, назначени със Заповед № 1/ 17.12.2020г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, ФРГИ определи за изпълнител по процедура с предмет „Провеждане на професионално обучение на младежи за придобиване на квалификации “Програмист”, “Специалист софтуерно тестване”, “Специалист дигитален маркетинг” по проект „Direction Employment" (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с договор № 2017-1-294“ „Вола софтуер“ ООД – гр. Враца, ул. „Кокиче“ 14, представлявано от Емилиян Кадийски, с комплексна оценка: 80 точки, формирана от 2 показателя, както следва: „Предложена цена“- 30 точки и „Техническо предложение“ - 50 точки.

Сподели!