Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ - frgi.bg

I. Общи положения

1. Настоящите „общи условия“ описват правилата за „Извършване на онлайн дарение“ в полза на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, наричана по-долу ФРГИ и лицата, подкрепили ФРГИ чрез онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на ФРГИ дава възможност на дарителите да направят дарение чрез следните два метода:

• Дебитна или кредитна карта

• PayPal интернет система за плащания

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като впише сумата в предвиденото за това поле.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД, безвъзмездно в полза на ФРГИ.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. В случаите, когато дарителят предоставя средства за конкретна инициатива на ФРГИ (кампания, фонд, програма), в полето „съобщение“ се посочва конкретната инициатива.

8. ФРГИ приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие със своите цели и мисия и с волята на дарителя.

II. Избягване конфликт на интереси

1. ФРГИ не приема целеви дарения от еднолични търговци и физически лица за индивидуални проекти (стипендии и др.) в полза на лица в родствена връзка с дарителя, а при дарения от търговски дружества - в родствена връзка с техните управители или членове на управителни органи.

2. Лица и организации, които са предоставяли дарения в полза на ФРГИ, нямат право да кандидатстват и да получават финансиране от нея в продължение на две календарни години от датата на предоставяне на дарението.

III. Защита на данните 

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на БОРИКА. Това гарантира, че данни за картата на Дарителя не са достъпни за ФРГИ и съответно не се обработват или съхраняват от нея.

2. Личните данни на Дарителя, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.

IV. Данъчни облекчения

1.Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 003/16.11.2001., което дава право на дарителите: физически лица – български граждани и компании – регистрирани в България по Търговския закон, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

• Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

• Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Подробна информация за данъчните облекчения при дарение е публикувана на сайта на ФРГИ в категория Законодателство.


Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK