Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) е създаден през 2022 година с цел да консултира изпълнителната власт при разработването и реализирането на политики, засягащи гражданския сектор. Целта на СРГО е да гарантира, че спрямо т.нар. трети сектор ще има последователна и насърчителна политика от страна на държавата. Фондация 'Работилница за граждански инициативи" е една от 14-те организации - членове на Съвета. Всички членове са избрани след проведено електронно гласуване.

ФУНКЦИИ

  1. Дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;
  2. Координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;
  3. Предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;
  4. Събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;
  5. Прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;
  6. Подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;
  7. Определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2022 - ФЕВРУАРИ 2024

ДНЕВЕН РЕД И РЕЗЮМЕТА ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2022 - МАЙ 2023

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕЩСТВО

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK