На 1 януари 2011г. фондация "Работилница за граждански инициативи започна нова програма за развитие на деца и младежи "Дъга".

На 1 януари 2011г. фондация "Работилница за граждански инициативи започна нова програма за развитие на деца и младежи "Дъга". Програмата се осъществява в партньорство с Фондация "Оук", Швейцария и е финансово подкрепена от Фондация "Оук" и Фондация "Велукс", Дания.

Целите на програмата са:

- да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност

- да съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище, както и от други форми на нарушаване на детските права

- да стимулира активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални умения чрез активни дейности в техния квартал, училище или общност

- да изгради здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство и училище и стимулиране на отговорно и позитивно родителство

Дейности по програмата:

- финансиране на различни инициативи на гражданите за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;

- широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;

- изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в Програмата;

- създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата


Общият бюджет за безвъзмездната помощ по Програма Дъга е 400 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 40 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 20% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 30 месеца.

Кой може да кандидатства?

За участие в Програмата и съответно финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.
Една организация/гражданска група може да кандидатства само с една идея/предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на детското развитие и да търсят начини за решаване предимно чрез първична превенция на значими проблеми, както и да са готови да търсят активното участие на самите деца и младежи във формулирането на идеите и самото изпълнение на дейностите.

г) Предимство е кандидатстващите организации да подкрепят Стандартите за добро управление на НПО и спазват правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната работа, свързаността и отчетността им пред обществените групи, които представляват, финансовата им коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация.

Сподели!