Проведена в изцяло онлайн формат, годишната среща на бенефициентите по Фонд Активни граждани България изненада с висока посещаемост. Близо 120 участници се включиха в продължилата повече от два часа и половина дискусия на тема "Капацитетът на гражданските организации – възможен фактор за тяхната устойчивост?". Граждански активисти, лидери на организации, ангажирани с изграждане на капацитет както за своите организаци, така и за сектора, заедно с представители и Оператора на Фонда, бяха сред включилите се в срещата.

Третата годишна срещата бе посветена на разговора за здравето на гражданските организации чрез погледа към различните възможности за подобряване на знанията, уменията, технологичната им обезпеченост и въвеждане на иновации. Граждански активисти разказаха за опита, който са натрупали от изпълнението на наскоро приключили или приключващи своята работа проекти, финансирани по Първия конкурс за стратегически проекти и трите конкурса за малки инициативи.

В допълнение, Изпълнителният директор на "Отворено общество" Георги Стойчев представи резултати от проучване на нагласите на българското общество спрямо неправителствените организации, ангажираността на хората в сектора, доверието спрямо него. Според изведените резултати, доверието на българите към неправителствените организации се равнява на едва 16% от анкетираните. Други пък са заявили, че не вярват на организации с нестопанска цел, защото нямат никаква информация за дейността им. Стойчев изведе и други притеснителни данни, според които под 1% от анкетираните работят в НПО сектор, а под 2% - членуват в НПО.

По време на срещата се проведоха и два дискусионни панела с участието на изявени лидери на граждански организации по темите: "Капацитета за сектора – какво правим и какво не направихме, а трябваше?" и Капацитет за организацията и нейните членове – нужни ли са усилията?. Бяха обсъдени и възможните бъдещи нужди за капацитета на организациите от гражданския сектор. Панелистите се обединиха около идеята за важността на процеса на изграждане на капацитет, съобразен с мисията на организацията и нуждата от общностни действия за повишаване на ефективността на работата за каузи.

Снимка 2
Снимка 2

Снимка 3
Снимка 3

Снимка 4
Снимка 4

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. В България Фондът се управлява от Фондация „Институт отворено общество“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Сподели!