През април, в условията на извънредно положение, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/. в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ стартира нов проект„Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ - Strenghten. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Начална дата e 1 април 2020 година и e с продължителност 24 месеца.

Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато се случва в рамките на отделното семейство.

Негативните детски преживявания са опасни за здравето и благополучието на детето. Това са травматични събития, които могат да варират от физическа, емоционална до сексуална злоупотреба.

В България правата на детето са защитени от националното законодателство. За съжаление обаче това не е достатъчно. В случаи на насилие, реакцията на системата за закрила на детето не винаги е бърза и ефективна. Липсва синхрон между доставчиците на социални услуги за деца, учителите, полицията и други служби, работещи с деца. Често липсва и правилен подход, заради недостиг на обучени специалисти.

Проектът дава решение на проблема чрез мерки за повишаване на капацитета на отговорните служби, чрез обучения на професионалистите, работещи в тях, както и подобряване на координацията помежду им. Проектът Strengthen предвижда 28 регионални обучения във всички областни центрове в страната, които ще обхванат работници в социални служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Обученията ще формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Програмата предвижда разработване на учебни модули за професионалистите от социалните служби, полицията и образователната сфера, както и подход на учене чрез правене. Партньорите по проекта ще ангажират експерти по правата на децата със сериозен международен опит, за да подпомогнат развитието на програмата за обучение.

Основният очакван резултат е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Преминалите обучението следва да подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта. 

Проектът ще допринесе за повишаване на ефективността на системата за закрила на детето у нас и за промяна в обществените нагласи и изграждане на нулева толерантност към насилието над деца.

Проектът предвижда и разработването на инструмент за оценка на въздействието. Той ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие.

Съвсем скоро ще стартира и информационен сайт по проекта Strenghten. Следете официалния сайт на ФРГИ и страницата ни във Фейсбук за допълнителна информация!

Сподели!