Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява избор с публична покана, съгласно чл. 7, т.1 от Постановление N: 118 на МС от 20.0502014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и инеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за избор с предмет на възлагане: 

„Провеждане на професионално обучение на младежи за придобиване на квалификации “Програмист”, “Специалист софтуерно тестване”, “Специалист дигитален маркетинг” по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment) по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с договор № 2017-1-294“

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

Срокът за получаване на офертите е 21 декември 2020 г., 16:00 часа.

Пълен текст на публичната покана.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци, можете да намерите тук.

В случай на постъпили въпроси, разясненията ще бъдат публикувани на страницата на ФРГИ.

Сподели!