На сайта на проект Strenghten вече е достъпен Доклад от качествено изследване на проекта.

Докладът е фокусиран върху събирането на информация за нуждите от обучение на професионалисти, работещи в социалните служби на общините, пряко отговорни за закрилата на децата, както и преподаватели и специалисти, пряко ангажирани с прилагане на закона. Изследването е направено на базата на предишни Мониторингови доклади (от 2019, 2018 и 2017 година) на Държавна агенция за закрила на детето, изследващи прилагането на координационния механизъм за интервенция в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и взаимодействието между различните звена в Системата за закрила на детето в случаи на насилие. Друг източник е Докладът на UNICEF (2019) - Анализ за закрила на детето България.

Направените заключения от тези доклади са използвани при разработването на Въпросник за фокус групи и интервюта с професионалисти, които са в основата на самото изследване.

Втора стъпка в хода на качественото изследване е провеждането на 3 дискусии във фокус групи, включващи професионалисти от образователната сфера (учители / директори на училища), социални служители и служители на правоприлагащите органи, за да идентифицира как механизмът за координация за защита на децата работи на практика. Общият брой на участниците във фокус групите е 54, от които 70% учители, училищни администратори и училищни психолози; 24% са социални работници и други служители на общинските звена за социално подпомагане; 6% са местни комисии за работа с деца в конфликт със закона; и 2% - представители на регионалния център за приемане на бежанци.

Проведоха се и задълбочени интервюта с 5 експерти от регионалните структури на Държавната агенция за закрила на детето, отговарящи за прилагането на политиката за закрила на детето на ниво гражданите, и 7 експерти от национално ниво и 2 местни НПО, работещи в тази сфера.

Докладът обобщава нуждите от обучение, идентифицирани от качественото изследване и препоръки за справяне с пропуските в Системата за закрила на детето, формулирана от професионалистите.

Докладът е достъпен на следния линк единствено на английски език или на сайта на проекта.

Сподели!