Стартира изпълнението на нови 51 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани България в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти. В него бяха подадени общо 220 проектни предложения.

По Тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха одобрени за финансиране шестнадесет проекта. Пет от тях ще бъдат разработени в партньорство с организации от страните донори.

Проектите на АЕЖ България и Фондация Инфо спейс се фокусират върху фактологичната проверка на изказванията на политиците и публичните институции, а други две организации работят върху проблемите на медийната грамотност в училище и гражданското образование с фокус уязвими групи.

Проектите на Фондация "Четиридесет и две" и на Фондация ДАРИК ползват медиите (радио, интернет, подкаст платформи) за насърчаване на гражданската активност и информиране на обществеността за ролята и дейностите на гражданските организации.

Три организации - Националната пациентска организация, Сдружение "Ретина България" и Национална католическа федерация - Каритас България - работят за подобряване на достъпа до права и услуги в сферата на здравеопазването.

Асоциация на българските градове и региони се фокусира за изграждане на енергийни общности като социална иновация за колективни действия за улесняване на прехода към енергия от възобновяеми източници.

Нуждите и проблемите на жените в България са в центъра на проекта на Фондация Екатерина Каравелова, която ще се стреми да набави данни и да насърчи разработването на политики за равнопоставеност, основани на доказателства.

Още три организации – Институт за пазарна икономика, Фондация "РИСКМОНИТОР" и Фондация "Български институт за правни инициативи" - развиват проекти в подкрепа на доброто управление.

11 са подкрепените проектни предложения в Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“, като две от тях се изпълняват в партньорство с организации от страните-донори.

Център за правна помощ Глас в България продължава да предлага правна помощ на бежанци и мигранти, като този път добавя и нов елемент - подсигуряване на правната помощ чрез експертни психологически становища. Фондация "Джендър алтернативи" и нейните партньори пък работят с жертвите на насилие, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора.

Фондация „Изящни дела“ отново се фокусира върху това да повиши капацитета на граждански организации и активисти да създават въздействащи комуникационни продукти в защита на човешките права. Фондация Герои на времето също ще се опита да надгради върху проекта си от Първия конкурс на Фонд активни граждани, разширявайки платформата си с нови активности.

Фондация „Ромски свят – 21 век“ вече работи по създаването на 10 10-минутни документално-публицистични филма, посветени на малкия, конкретен човек от голямата ромска общност. Очакваме ги по БНТ.

Три от проектите – на Фондация Партньори България, на Сдружение Шанс и закрила и на Сдружение Дете и пространство - са посветени на разработване и прилагане на образователни инструменти за защита на правата.

Проектите на Глас България и Сдружение "Знание" Ловеч провеждат кампании за намаляване на негативните нагласи, стереотипи и речта на омразата към ЛГБТИ общността, както и към всички видове анти-дискриминационни прояви.

По Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ бяха подкрепени 11 проекта. Един от тях е проектът на Фондация "Мисия Криле" – Стара Загора с основен фокус върху овластяване на бежанците и мигрантите и застъпничество за техните права, опит за промяна на местния институционален климат с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които тези хора са включени като активна страна. А Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО от гр. Кюстендил чрез проекта си осъществява гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество.

Три проекта са подкрепени по Тематичен приоритет 4 „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“. С иновативен проект Сдружение „Дебют“ – Кюстендил цели промяна на гледната точка към сексуалните посегателства над момичета между 14 и 18 години в училище. Сдружение „Бокая“ – Видин планира набор от дейности в подкрепа равнопоставеността на половете и за съдействие за борба с насилието, соновано на пола в спорта. А Женско сдружение "Екатерина Каравелова" – Силистра ще изготви социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.

В петия Тематичен приоритет "Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени" са сключени четири договора за изпълнение на проекти. Сдружение за изследователски практики надграждат над опита си от инициативата "Зелени закони" за гражданско участие в природозащитничеството, включително чрез усилена работа с доброволци и обучението на стажанти за мониторинг на политики.

Останалите три проекта са посветени на образователни дейности за ученици и младежи за опазване на околната среда, еко-активизъм и кръговата икономика.

По Тематичен приоритет 6 - „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ са подкрепени 6 проекта. Този на Български дарителски форум ще допринесе за повишаването капацитета на гражданските и дарителските организации чрез разработването на анализи за дарителството и дарителската среда, директна менторска и консултантска работа с дарителски и граждански организации и работа с институции. Проектът на Програмен и аналитичен център за европейско право, озаглавен „Ngobg.info: Медията на българските граждански организации“, ще помогне за решаването на един от най-съществените проблеми пред НПО – ниското обществено доверие, регистрирано от редица изследвания през последните години, чрез поддържането и надграждането на Информационния портал за НПО в България.

Резюмета на спечелилите проекти от втория конкурс за стратегически проекти може да намерите секция Резултати в сайта на Фонд Активни граждани.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Сподели!