Резултатите от Втория конкурс за стратегически проекти по Фонд Активни граждани“ са ясни. Всички одобрени и договорени проекти са качени на страницата на Фонда.

Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи, Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак и Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации се администрират от Фондация "Работилници за граждански инициативи".

Научете повече за Фонда.

Сподели!