На 12-ти август отбелязваме Международния ден на младежта. Инициативата има за цел да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към постиженията и приноса им за политическото, социално-икономическото и културното развитие на глобално, национално и местно ниво. На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младежите във взимането на важни решения във всички области на обществения живот.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" подкрепя младите хора в страната, като реализира различни проекти в подкрепа на тяхното професионално и личностно развитие. Чудесен пример за успешна наша програма в тази насока е Инициативата за изграждане на следващо поколение на граждански лидери. 

Инициативата повишава капацитета на млади хора, ангажирани в сферата на гражданските организации, като им помага и им предлага решения да се справят по-лесно с предизвикателствата в сектора, сред които преди всичко са: кризата в социалната държава, свиващото се пространство за гражданското общество, нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението.

Първото издание на „Инициативата“ завърши успешно през лятото на 2021 г. с финална среща, проведена в София и с участието на вече обучените граждански лидери. В продължение на почти три години, 30-те участници проведоха над 10 различни обучения, срещнаха се с ментори – експерти от различни сфери на гражданската работа, сформираха Алумни клуб. Организаторите, принудени от обстоятелствата около кризата с COVID-19, обърнаха внимание на още една значима тема – преодоляване на краза в НПО, с което подготвиха младежите да реагират адекватно на непредвидени обстоятелства и да познават по-добре техниките на кризисните комуникации.

В момента тече второто издание на проекта. В рамките на своето участие младежите получават серия от обучения с утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации; фъндрейзъри и юристи, както и възможност за работа в мрежа с цел обмяна на опит и общи активности.

По повод днешния празничен ден поздравяваме всички вдъхновяващи млади хора, с които работата ни срещна през годините и които ни мотивират да гледаме към светлите бъдещи дни.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

 

Сподели!