ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕЩСТВО

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е член на Съвета за развитие на гражданското общество“ (СРГО) от неговото създаване съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и конституиране с решение на Министерски съвет (МС) от 16 февруари 2022 г. Представлява се от Изпълнителния директор на Фондацията, г-жа Илияна Николова.

Част от членовете на Съвета, обединени в работна група, съвместно с администрацията на МС повече от година работим активно за финализиране на механизъм за финансиране по ЗЮЛНЦ. Процесът обаче е затруднен от смените на правителствата, липсата на координация между администрацията на МС и отделни министерства. За съжаление, в най-важния момент е блокиран изцяло, след избора на правителството на академик Денков.

Гражданските организации така и не бяха поставени като приоритет и макар в последните 3 години много от тях да са на първа линия в кризисни ситуации, фондът за подкрепа не може да започне да работи.

С Отворено писмо, подписано от всички членове на СРГО, настояваме за предприемане на незабавни мерки от страна на изпълнителната власт за ефективно организиране на дейността на СРГО съгласно правилника за неговото функциониране.

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕЩСТВО

Сподели!