220 проектни предложения бяха подадени в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 5 януари 2021 г. 

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 22 099 321 евро при индикативен бюджет за Втория конкурс в размер 4 771 280 евро. 

Най-много проектни предложения – 76 – бяха подадени в Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. 

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 24 проектни предложения. 

50 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи. 

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 9 проектни предложения. 

28 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. 

В Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации бяха подадени 33 проектни предложения. 

Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански иницативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, е Оператор на Фонд Активни граждани България.

Сподели!