През юни месец предстои да се проведат фокус групи в Стара Загора, Харманли и София, за оценка на нуждите от обучение на професионалисти, които работят в различни звена на системата за закрила на детето.

Участие във фокус групите ще вземат учители, представители на социални служби към общините, представители на НПО, които работят за детско развитие, и представители на полицията. Те се организират от Фондация "Работилница за граждански инициатив" с помощта на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа".

Резултатите от тези фокус групи и от проведени дълбочинни интервюта с експерти от всички изброени звена в системата за закрила на детето ще бъдат използвани като основа за изготвяне на обучителната програма на проекта Strengthen.

Дати на фокус групите:

16-ти юни – Стара Загора;

17-ти юни – Харманли;

25-юни - София.

Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ /Strengten/ е създаден по инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/, в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с начална дата 1-ви април 2020 година и продължителност 24 месеца. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Сподели!