87 проектни предложения бяха подадени в рамките на Четвъртата (изнънредна) сесия от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Сесията е в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 18 април 2022 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 1 919 247 евро при индикативен бюджет за конкурса в размер на 613 560 евро.

17 проектни предложения бяха подадени в Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Подадените проектни предложения са на стойност 352 076 евро при индикативен бюджет 129 990 евро.

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 9 проектни предложения на стойност 196 751 евро при индикативен бюджет 66 180 евро.

23 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи. Общата им стойност е 497 594 евро при индикативен бюджет 92 000 евро.

В Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени бяха подадени 5 проектни предложения. Общата им стойност е 97 995 евро при индикативен бюджет 53 640 евро.

Най-много проектни предложения - 33 - бяха подадени в Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Подадените проектни предложения са на стойност 774 831 евро при индикативен бюджет в размер на 271 750 евро.

Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.

Сподели!