Закрилата на децата в България се осъществява чрез всеотдайната работа и сътрудничество между професионалистите в социалните служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Опазването на правата на децата, особено в ситуации с неблагоприятни детски преживявания, зависи от техните умения и нагласи да прилагат правилен подход.

Този подход се основава на следните принципи за закрила на детето:

зачитане и уважение на личността на детето;

отглеждане на детето в семейна среда;

осигуряване най-добрия интерес на детето;

специална закрила на дете в риск;

насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;

незабавност на действията по закрила на детето;

временен характер на ограничителните мерки;

грижа в съответствие с потребностите на детето;

насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на семейството;

превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

контрол по ефективността на предприетите мерки;

Най-важното за едно дете е да може да разчита на такава всеотдайна подкрепа от всички професионалисти, които са въвлечени в закрилата на децата в България. Социалните работници от отделите „Закрила на детето“ предприемат мерки за закрила на дете на местно ниво, когато при тях постъпи сигнал. Професионалистите в образователния сектор осигуряват обучението и възпитанието на децата. Полицията предоставя полицейска закрила на децата при необходимост в спешни ситуации за живота и здравето на дете. За да могат органите по закрила да се погрижат своевременно за децата, всеки гражданин, който е сви­детел, че дете се нуждае от закрила, е длъжен не­забавно да уведоми дирекция „Социално подпо­магане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Проект STRENGTHEN се фокусира върху укрепването на системата за закрила на децата в България чрез обучения на социалните работници, полицията и образователния сектор, за да имат капацитета да работят качествено и в сътрудничество един с друг. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство със Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Държавната агенция за закрила на детето. Той продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Обученията, провеждани във всички областни центрове в страната, по практичен начин демонстрират на професионалистите как да си сътрудничат помежду си, както и формират у тях знания, умения и нагласи да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Сподели!