Фокус групови дискусии на тема „Укрепване на системата за закрила на детето в България“ се проведоха с участието на учители, социални работници към общините, други доставчици на социални услуги и представители на полицията, в различни по големина градове на страната в рамките на проект STRENGTHEN, съфинансиран от Европейския съюз. Дискусиите бяха организирани от ФРГИ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

На 16.06. се проведе фокус група в гр. Стара Загора с 13 участници. Акценти в дискусията бяха добрите практики на работа с деца в риск, провеждани в рамките на образователната система. Изтъкна се нуждата от по-редовно включване на родителите. Нуждите от обучение бяха дефинирани като „необходимост от редовно опресняване на знанията на социалните работници, учителите и другите звена в системата относно най-ефективни подходи за закрила и подкрепа за деца в риск или в трудни житейски ситуации“.

s2.jpg

На 17.06. се проведе и фокус група с 21 участници в гр. Харманли. Акцент в дискусията беше добрата координация, постигната на местно ниво между отделните звена на системата, която се дължи най-вече на субективни фактори. Нуждите от обучение бяха дефинирани в рамките на Националната стратегия за закрила, която изтъква необходимостта от задълбочена оценка на всеки случай и комплексна подкрепа, съчетаваща мерки за подкрепа на семейството с индивидуалната работа със самото дете.

s3.jpg

Фокус груповата дискусия в София на 25.06.2020 се проведе с 20 участници, като включваше и представители на Държавна агенция за закрила на детето. Основните препоръки, извлечени от срещата са свързани с подобряване на координацията между отделните звена в системата за закрила на детето и достъпа до курсове за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на закрила на детето. Непрекъснатото актуализиране на знанията беше изтъкнато като стремеж към повишаване на качеството на услугите в системата за закрила на детето, който се споделя от всички заинтересовани страни.

Целта на събитията бе да се събере информация за силните и слабите страни в работата на системата за закрила на детето у нас, координацията между различните звена в системата, и нуждите от обучение на професионалистите в тези звена. Въз основа на проучването в рамките на проекта ще бъдат разработени учебни модули за професионалистите от социалните служби, полицията и образователната сфера, както и подход на учене чрез правене. Проектът предвижда да обхване 28 населени места в страната, в които ще се проведат регионални обучения на професионалистите от различните звена в системата.

Сподели!