Набирането на средства, правната помощ и връзките с обществеността продължават да бъдат най-необходимата експертиза за нуждите на неправителствените организации. През последните няколко години обаче търсенето на специалисти в областта на технологиите нараства значително. Това се посочва в новия доклад за развитието на неправителствения сектор за периода 2017 - 2023 година, изготвен от Институт „Отворено общество – София“, финансиран в рамките на Фонд Активни граждани – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.

Наред с повишената потребност от IT експерти, се наблюдава и тенденция за намаляване на младежите в екипите на НПО - през 2017 година във всяка четвърта организация няма младежи, докато през 2023 това се наблюдава при всяка трета. Намаляващ е и броят на организациите с преобладаващ младежки състав - от около 1/4 през 2017 г. на 1/5 през 2023 г.

Позитивен ръст бележи делът на служители, ангажирани с трудов договор в НПО, както и броят на членовете на екипи, владеещи английски език. През 2023 г. в 42% от активните НПО по-голямата част от персонала работи на трудов договор и този дял е с почти 1/3 по-висок в сравнение с 2017 г. С почти 1/4 по-висок дял в сравнение с 2017 г. са организациите, в които над 2/3 от екипа владеят добре английски език.

За нагласите към доброволчеството, сферите на влияние на НПО и още любопитни и важни тенденции от развитието на организациите от неправителствения сектор, вижте пълния текст на отчета ТУК.

Сподели!