Организациите на гражданското общество със своя експертен опит имат важна роля в общите усилия както за превенция, така и в подкрепа за жертвите от трафик на хора. Те имат с какво да допринесат за намиране, съвместно с всички заинтересовани страни, на най-добре работещите механизми за координирани действия и общи решения на проблема с трафика на хора. Този извод се открои като лайтмотив на проведената на 14 март в Атина конференция на тема "Противодействие на трафика на хора“. Тя бе организирана съвместно от Операторите на Фонд Активни граждани за Гърция и България. Важно основание за формулиране на темата бе контекста на принудителна миграция от последните 2 години, свързан с войната в Украйна и мигрантската вълна от Близкия Изток, както и географското положение на двете страни в мигрантските пътища.

P3140017.jpg

Сред участниците бяха представители на Съвета на Европа, посолства, академични среди и държавни институции от страната - домакин, международни, европейски и местни структури на гражданското общество, които активно участват в решаването на въпроси, свързани с трафика на хора, миграцията и защитата правата на човека. Присъстваха организации, бенефициенти на Фонда Активни граждани от България, Гърция, Румъния, Полша и Хърватска.

Българските участници бяха 9, като 8 от тях, специалисти със сериозен опит в обсъжданата сфера, представители на организации-бенефициенти на Фонд Активни граждани.

Програмата на конференцията включваше три панелни дискусии с повече от 20 оратори, които се фокусираха върху трите критични аспекта на проблема: защитата на жертвите чрез анализ на съществуващите системи за защита и прилагане на подходи, ориентирани към жертвите; обмен на най-добри практики за превенция и борба с рецидивизма при трафика на хора; и преодоляване на пречките пред достъпа на жертвите до правосъдие.

Сред основните акценти на дискусиите и ползотворния обмен на мнения между панелистите и участниците се откроиха въпросите около идентификацията на потенциални и актуални жертви на трафик, необходимостта от обучения и информиране с цел повишаване на капацитета и осведомеността на всички заинтересовани страни, в т.ч. институциите на централно и местно ниво, различни части на обществото и гражданите, също и на самите жертви на трафик. Същевременно беше подчертано значението на функционирането на националните механизми за докладване, както за научното и надеждно регистриране на явлението, така и за намирането на целенасочени и координирани действия за неговото предотвратяване.

NPA07642.jpg
P3140162.jpg

Сподели!