До близо 20 хиляди души достигнаха кампаниите, които ФРГИ подкрепи за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на техните силните страни.

Кампаниите се реализираха в периода 1 август – 1 декември в осем населени места в страната – Бургас, Айтос, Кула, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Хасково и Куртово Конаре. Организациите, които реализираха кампанията на местно ниво са подкрепени от ФРГИ по двете й програми за детско и младежко развитие. Всички те популяризираха подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни и чрез резултатите, които вече са постигнали в рамките на проектите си.

Организации използваха различни средства и канали, за да популяризират резултатите от проектите си и подхода за силните страни на детето. В с. Куртово Конаре организираха пътуваща изложба и застъпническа кампания. Конкурс за детски и младежи творби на тема „Щастие“ и състезание по щастие популяризира резултатите от проект „НОЩ: Неформално образование по щастие“, реализиран в Стара Загора. С хепънинг популяризираха подхода за силните страни в Айтос, а в Кула – чрез флашмоб. Заедно с това организациите проведоха обучения, кръгли маси и конференции по темата.

Благодарение на кампаниите, организаторите достигнаха пряко до близо 1000 души, от които 250 деца и младежи, 170 родители (50 от които застрашени от трафик бебета), 200 педагози и 150 представители на образователни институции, 110 представители на местни управленски институции, 120 представители на граждански организации, работещи с деца и младежи. Чрез средствата за масова комуникация и социалните медии и мрежи, непряко са обхванати близо 20 000 души от съответните населени места и съседните им общини.

В резултат от кампаниите в прилагането на подхода бяха обучени 120 представители на граждански организации. Над 100 педагози са мотивирани да прилагат подхода в своята работа, а над 300 представители на местни институции бяха убедени в необходимостта от инвестиции в детско и младежко развитие. Реализирането на кампаниите повиши капацитета на организациите по темата и допринесе да създадат нови партньорства с местните институции.

Сподели!