Родители и учители от основните училища  „Св. Климент Охридски“ – с. Ал. Константиново и  „Любен Каравелов“ – гр. Пещера се срещнаха на изнсено обучение за да обсъдят как по-успешно да комуникират с децата и какви ползи може да има за съответния училищен живот от тяхната съвместна работа. По време на срещата присъстващите се запознаха с културните особености на трите основни етноса в България, участваха в упражнения по емоционална интелигентност, чрез които по-лесно да разпознават емоциите на другите, за да подобрят взаимодействието с децата си.  Докато учителите получаваха практически насоки за преподаване в интеркултурна среда, родителите се запознаха със структурата и управлението на едно учебно заведение, пътят за формиране на родителски клуб или училищно настоятелство и дейностите, с които може то да се занимава.

Инициативата се организира от Фондация „Кузманов“ в рамктие на проект „Българско даскало“. Проектът цели да създаде среда за подобряване на комуникацията между учители, ученици, родители, местна власт и местни организации и да интегрира деца и младежи от уязвими групи, застрашени от отпада от училище. Благодарение на тренингите и обученията, учителите ще бъдат мотивирани да оказват необходимата подкрепа на децата от уязвими групи и застрашени от отпадане от училище, а родителите ще научат как да подкрепят престоя на децата си в образователната иниституция и как да комуникират ефективно с децата си.

Ученици от двете училища „Св. Климент Охридски“ – с. Ал. Константиново и  „Любен Каравелов“ – гр. Пещера се включиха в организирания в рамките на проекта  СИП „Българско даскало“, където изучават бита и културата на етносите в даденото населено място и в България. В обучението се използват дидактически подходи и игри, а голяма част от темите са избрани от самите ученици. Освен тренинги и обучения за родителите и учителите и участие в СИП за учениците, проектът предвижда създаване на училищен парламент и родитлески клуб.

Проект „Българско даскало“ се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.  Целта на програмата е да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство. През 2015 г. по програма „Дъга“ 2015 – 2017  ФРГИ, подкрепи 24 организации от цялата страна да работят за развитието на деца и младежи, израстващи в бедни семейства от икономически слабо развити региони. 

Сподели!