Георги Генчев

Когато през 2001г. беше създадена Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), името й ми се стори странно. При целия си опит в българския нестопански сектор никак не можех да си представя как така се изработват гражданските инициативи. Приех го като находчив начин да се покаже, че дейността на Фондацията е насочена именно към инициативите и тяхното осъществяване, а не толкова към правенето на обществени политики в национален мащаб.

Когато през 2002г. се включих в Настоятелството на Фондацията имах възможността да се запозная с една наистина огромна по обем работа, координирана от малък и посветен екип, подпомагана от над 25 консултанти, обхващаща над 150 организации в цялата страна. Подходът в тази работа е впечатляващ – Фондацията успява да съчетае всички методи за насърчаване и подпомагане на гражданската активност, които, приложени поотделно, често довеждат до положителни резултати и ефект, надвишаващи предварително заложените.

В програмите за обучение на ФРГИ, насочени главно към отдалечени райони на страната или към изолирани общности, се търсят най-прагматичните и най-естествените теми, които не само дават знания на участниците, но и ги убеждават в най-важното – че не е трудно да бъдеш гражданин и лидер, ако повярваш в себе си.

Програмите за финансиране на проекти на НПО са насочени към подкрепа на неформални групи и организации, които вече са спечелили доверието на общността и последователно работят за решаването на нейни конкретни проблеми, чрез включването й в този процес. В това отношение изключително добър резултат дава Допълващият фонд, който насърчава местното дарителство – набраните местни ресурси показват, че българските НПО стават все по-успешни в убеждаването на общността в своята роля и мисия.

В насърчаването на мрежа от НПО се търси не близостта по региони, сфери на дейност или мащаб на организацията, а основно желанието на организациите да учат и да се учат от другите. Това улеснява в огромна степен достъпът на столичните организации, по своему изолирани, до най-непосредствените проблеми по места, и обратно.

Изграждането на друга, засега неформална мрежа – тази на обучителите на НПО в България – цели обединяването на капацитета и знанията на професионалистите, работещи от години по отделни проекти на отделни възложители.

Натрупването на самочувствие и убеденост в собствените сили и в общностния потенциал за равитие, укрепването на професионализма на местните лидери и подпомагането на устойчиви местни инициативи и занапред ще бъдат основа на дейността на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Сподели!