По време на заседание на Факултетния съвет на ФМИ от 16.11.2020 г., се взе решение ежегодната наградата на името на проф. дмн Иван Сосков за 2020 година да бъде присъдена на Яна Руменова Георгиева, студентка във втори курс в магистърска програма „Логика и алгоритми“, специалност Математика. Съгласно статута на наградата, студентката следва да получи грамота и парична сума в размер на 2000 лв. Средствата са осигурени от Фонд ФМИ Инициативи, учреден във Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Наградата на името на покойния проф. дмн Иван Сосков се връчва на изявян студент или докторант на ФМИ за изследователски и научни постижения в областта на математическата логика и компютърните науки. Кандидатката е представила писмен материал, с който е удостоверила своите научни постижения.

Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със Заповед на Декана на ФМИ. Комисията се предлага от катедра „Математическа логика и проложенията й“ и се утрвърждава от Факултетния съвет на ФМИ,СУ. Комисията разглежда представените документи, рецензира предоставените материали и изготвя решение (протокол от заседание) с предложение за награждаване.

Наградата ще се връчи на официалното тържество по случай празника на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ректора на СУ по предложение на Декана на ФМИ.

Сподели!