128 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България и цели да подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в условията на предизвиканата от разпространението на COVID-19 криза и възстановяването от нея.

Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 10 септември 2020 г.

По Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост бяха подадени общо 19 проектни предложения.

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 10 проектни предложения.

Подадените в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи проектни предложения са 23.

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 4 проектни предложения.

5 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

Най-много проектни предложения бяха подадени в Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации – общо 68.

Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.

Сподели!