Срокът за подаване на проектни предложения в конкурса по Схема за малки инициативиприключи вчера.

95 проектни предложения бяха подадени в рамките на втората сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 16 март 2020 г.

По Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост бяха подадени общо 16 проектни предложения.


По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 11 проектни предложения.


Подадените в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи проектни предложения са 11.


По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 6 проектни предложения.


10 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.


Най-много проектни предложения бяха подадени в Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации – 41.


Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.


Третата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България стартира на 17 март 2020 г. и приключва на 17 септември 2020 г. в 17:00 ч.

Сподели!