Поекта MIraGE - Интеграция на имигранти за растеж в Европа, ще допринася за повишаване и нормализиране на достъпа на лица от трети страни до Европейските трудови пазари. Проектът е в отговор на разминаването между капацитета на отскоро достъпната работна ръка, представлявана от новодошлите и предлаганите работни места от работодателите. Последните не са склонни да се ангажират с чуждестранна работна ръка заради липсата на информация за техните способности и умения. 

В рамките на проекта ще бъдат разработени две специфични обучителни програми, които ще посрещнат нуждите както на работодателите, така и на лицата от трети страни, търсещи работа в ЕС. 

MIraGE ще предлага специфична за всяка страна обучителна програма за законодателството и административните процедури за наемане на хора от трети страни, търсещи работа. Програмата е обогатена с допълнителна информация за това как да се подобри сътрудничеството между предлагащите заетост (работодатели, социални партньори, държавни органи). 

MIraGE ще предлага и обучителна програма за специфичната правна нормативна рамка на страните домакини; помощ за идентифициране на възможности за самонаемане; информация за съществуващи източници на финансова и техническа подкрепа. 

Методологията на проекта MIraGE е базирана на едновременното въвличане на три целеви групи: работодатели, лица от трети страни търсещи работа и социални партньори. 

Съфинансиран от Европейския съюз, Фонд „Миграция и сигурност“, този проект се реализира от група заинтересовани страни - партньори, съставена от 9 НПО, 1 профсъюз, 1 център за професионално обучение и 1 доставчик на обучителни курсове от 8 страни от ЕС. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е водеща организация по проекта.

Сподели!