CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно положителния принос на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на съюза.

Проектът има за цел да идентифицира и популяризира добрите практики на местните власти в кампании за публична комуникация относно миграцията и интеграцията на равнище ЕС. Заедно с това проектът ще стимулира местните власти в граничните райони да водят успешни публични комуникационни кампании, базирана на доказателства, относно миграцията и интеграцията, чрез обучение на работното място и подкрепа.

В рамките на проекта ще бъда учредена „Европейска награда за публични комуникационни кампании на местните власти по отношение на миграцията и интеграцията“. Очаква се да бъде изготвен и „Наръчник с позитивни истории за миграцията и интеграцията за местните власти“. Заедно с това ще бъдат разработени и приложени на 8 програми за обучение на местните власти, които да са им в помощ при комуникиране на въпроси, свързани с интеграцията и миграцията в местния контекст. Създадени ще бъдат 8 художествени резиденции в съответните територии. Проектът ще завърши с разработване и популяризиране на 8 комуникационни кампании относно миграцията, извършени от участващите местни власти.

Проектът CLARINET се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи.

Сподели!