Динамичното, междукултурно общество предполага, че всички негови членове участват активно в процесите на вземане на решения, които засягат техните общности и тяхното бъдеще. Mигрантите и бежанците трябва да получат справедлив дял в тези процеси, тъй като те са хората, които са най-пряко и дълбоко засегнати от решенията и политиките за интеграция, прилагани на местно, регионално и национално ниво.

Европейският проект MigrantVoicesHeard обединява организации от различни географски региони на ЕС, които са идентифицирали общи проблеми, свързани с недостатъчното включване на мигрантите в процесите по вземане на решения на местно ниво. Партньорите в проекта осъзнават липса на насърчаване на участието на бежанци и мигранти в разработването и прилагането на политиките за интеграция, по-конкретно в ключовите области на образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването.

Проектът има за цел да:

• да подкрепи създаването и укрепването на съвети за мигранти на местно и регионално ниво в шест държави от ЕС, в тясно сътрудничество с публичните им администрации.

• да насърчи обмена на опит между местните и регионалните публични власти относно участието на мигрантите в изготвянето и прилагането на политиките за интеграция

• да повиши капацитета на местните и регионалните власти за ефективно консултиране на мигрантите относно политики, които пряко ги засягат.

Признавайки съветите на мигрантите като посланици на промяната, които изразяват нуждите на мигрантските общности, проектът MigrantVoicesHeard ще подкрепи създаването на пет нови съвета за мигранти в България, Румъния, Унгария, Гърция и Франция, както и активирането на един съвет на мигрантите в Италия, които редовно ще се консултира с повече от 5000 мигранти, живеещи на тези места, относно политиките, които ги засягат. Развитието на тези съвети ще се основава на установените добри практики и по-специално на модела, приложен в град Грац в Австрия, който има активен консултативен съвет за мигрантите, представляващ около 36 000 мигранти от страни извън ЕС.

Проектът ще доведе до засилено транснационално сътрудничество между публичните и частните участници при възприемането на съществуващите добри практики за участие на мигрантите в изготвянето на политики. В същото време се очаква над 1 милион мигранти да бъдат позитивно повлияни в дългосрочен план, тъй като техните нужди ще бъдат адресирани в предложения за политики, представени от създадените и укрепени консултативни органи за мигрантите, а съществуващите политики за интеграция ще се прилагат с участието на активните мигранти.

Проектът се финансира с подкрепата на Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на Европейския съюз и се осъществява в Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия и Румъния, от следните организации: ФРГИ (BG), Suedwind (AU), Мисия Криле(BG), ASSFAM (FR), KMOP – Център за социални действия и иновации (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) и PATRIR (RO). В инициативата ще се включат местни и регионални власти – Община Стара Загора в България, Община Неаполис-Сикеон в Гърция и Регионалното правителство на Кампания в Италия.

За допълнителна информация относно проекта MigrantVoicesHeard и следващите ни действия, моля, свържете се с нас на office@frgi.bg.

Сподели!