ПРОГРАМА „КОД БЪДЕЩЕ“


Българската образователна система има нужда от сериозни инвестиции не само в инфраструктура, но и в кадрите, които работят в нея
. Повишаването на качеството на образование минава през подобряване на знанията и уменията на преподавателите от всички нива на училищното и предучилищно образование, така че да могат да отговорят на променените условия на живот, изискванията на пазара на труда, развитието на средата, дигитализацията във всички сфери на живот, променените интереси и нагласи на децата и младежите. Технологичният прогрес и засилващата се дигитална трансформация налагат все по-голяма необходимост от добре подготвени кадри в системата на образованието, със задълбочени познания по информационни технологии и комуникации, които да се адаптират към бързопроменящата се интерактивна среда.

Важно качество на съвременния, приобщаващ преподавател е да умее да насърчава академичното учене, като избира най-големите перспективи на технологиите, за да представя темите от учебния материал интерактивно. С помощта на технологиите, той трябва да прави преподаването интересно, разбираемо, а учебния материал - лесен за усвояване, като повлиява положително върху ученическата ангажираност и заинтересованост.

Световната регулирана институция за управление на дигитални активи - Nexo, обединява усилия с една от най-големите граждански организации - Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ) и една от големите компании, работеща в сферата на образованието по програмиране и роботика - MindHub, за да допринесат за повишаване качеството на българското образование, като инвестират в преподавателите от българската образователна система и в повишаване на знанията и уменията им за работа в дигитална среда. Трите партньорски организации се ангажират с една от най-ключовите задачи за всяко прогресивно общество днес, а именно да допринесат за качественото и съвременно образование на нашите деца.

Програма „Код: Бъдеще“ ще спомогне за повишаване дигиталните умения на преподавателите в системата на училищното и предучилищното образование. Програмата ще осигури професионално обучение на 210 учители от цялата страна. Участниците в програмата ще бъдат избрани след проведен конкурс. Програмата е насочена към овладяване на базисни знания и умения, свързани с програмирането и онлайн комуникациите, с изграждането на дигитални компетентности на обучавания и с приложението на придобитите умения в областта на дигиталните технологии и комуникации.

Обучението е изцяло с практическа насоченост и целящо овладяване на основни концепции в програмирането, подобряване на уменията за работа с компютър и работа с платформи на английски език, както и подобряване на общите комуникационни умения в онлайн среда, посредством различни пособия, като електронни комуникационни форми, онлайн запитвания, онлайн платформи като Zoom, Microsoft Teams, Confluence, Trello и др.

ЦЕЛИ

„Код: Бъдеще“ е образователна програма, която цели да:

 • развие дигиталните умения и технологична грамотност на 210 учители от цялата страна;
 • изгради система, развиваща компетентност за постигане целите на педагогически специалисти, участващи в обучението на деца и младежи от различни възрасти;
 • развие и повиши дигиталните умения на над 5000 ученици, благодарение на натрупаните познания на техните учители.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМАТА?

Директори; заместник-директори; учители и възпитатели в системата на училищното и предучилищното образование.

ЗАЩО ТАЗИ ПРОГРАМА Е ВАЖНА?

 • С включването си в обучението, участниците получават тридневно обучение, с практическа насоченост, както и обратна връзка от специалисти при реализацията на финалния проект.
 • Участниците получават възможност да повишават своята квалификация безплатно.
 • Чрез това обучение участниците ще могат да придобият ценни дигитални умения, които да улеснят работата им в сферата на образованието и да направят процеса на преподаване по-съвременен, достъпен и ангажиращ за учениците.
 • В срещите на живо участниците ще се запознаят с други преподаватели от цялата страна и ще могат да обменят ценен опит.
 • Участието в програмата осигурява на учителите 3 квалификационни кредита
 • Сертификат за участие
 • Подобряване на образованието в страната, чрез повишаване на качеството на преподаване и въвеждане на съвременни методи на обучение на учениците.

ДЕЙНОСТИ

В рамките на конкурса ще бъдат избрани 210 преподаватели /възпитатели/ директори/заместник-директори от цялата страна, които да преминат обучение за повишаване на технологичните умения и работа в електронна среда. Програмата на обучението е разделено на 2 части.

Първата част цели повишаване на компютърната грамотност и работа с онлайн платформи и среди от ежедневието (MS Office - word, excel, PowerPoint, Google, MS Teams). Втората част включва придобиване на основни умения за създаване на програмен код с блокове (необходимо за преподаване в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии), Работа с Canva, Prezi и Kahoot.

Професионалисти с опит в сферата на компютърните науки ще предоставят висококачествено обучение за участниците със съвети и полезни ресурси, за да преминат курса успешно и с увереност.

Като финал на програмата се предвижда участниците да представят свой проект, изготвен във виртуална среда.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението ще бъде присъствено, в електронна среда и дистанционно. Присъствените срещи ще се реализират в съответствие с възможностите на одобрените за участие преподаватели, в рамките на три дни, а разходите за път или настаняване ще бъдат поети от организаторите на обучението. В електронна среда срещите ще продължат два дни, а дистанционно – седем дни.

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

Участниците ще получат 3 квалификационни кредита, като се издава Удостоверение по образец, съгласно Приложение № 14 от Наредба № 15.

КАНДИДАТИ

Програмата е отворена за директори, заместник-директори, учители и възпитатели в системата на училищното и предучилищното образование от цялата страна. Могат да бъдат от частни и държавни/общински училища.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Попълнените документи за кандидатстване се изпращат само по имейл в Word формат като прикачени документи на ел. поща konkurs@frgi.bg до 30-ти октомври 2022 г. Няма да се разглеждат документи, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес. Само одобрените кандидати трябва да изпратят подписан оригинал на декларацията от Формуляра за кандидатстване.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Кандидатурите ще бъдат оценени в два етапа.

Етап 1 – Административна оценка, в която ще се проверява до каква степен представените кандидатури отговарят на формалните изисквания на конкурса – попълнен формуляр с всички секции.

Етап 2 – Качествена оценка на кандидатурата, където ще се преценяват следните критерии:

 • Мотивация на кандидата
 • Ниво на владеене на чужд език
 • Брой ученици, на които преподава
 • Ефект

ОТЧЕТНОСТ

Одобрените преподаватели трябва да предадат краен отчет за участието си в Програмата, в който описват наученото и прилагането им в практиката. Отчетите, се представят на ФРГИ в електронен формат и се преглеждат и оценяват съответно от ФРГИ. Отчетите се събират с цел проследяване на ефекта на Програмата и нейните възможни подобрения.

Важно:

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите в рамките на една седмица след финалното решение на Комисията за избор.

Кандидатите участват в програмата доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на това участие. Чрез участието си в конкурса кандидатите дават изричното си съгласие с правилата и условията на конкурса.

Организаторите на конкурса не отговарят на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не публикуват имената на членовете на Комисията за избор, с оглед избягване на конфликти и натиск.

Организаторите на конкурса предоставят консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на програмата и конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по електронна поща.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани чрез имейл и телефонно обаждане и поканени за сключване на договор в определения срок. Договорът ще бъде между кандидатите и организаторите на конкурса и ще регламентира ангажиментите и взаимоотношенията на страните.

Списък на одобрените кандидати ще се публикува на интернет страницата на ФРГИ.


ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Сроковете в процеса на кандидатстване са следните:

 • Обявяване на конкурса за проекти – 20.09.2022 г.
 • Краен срок за кандидатстване – 30.10.2022 г.
 • Оценка по административни критерии – 06.11.2022 г.
 • Оценка по качествени критерии – 07.11.2022 г.
 • Обявяване на одобрените – 10.11.2022 г.
 • Начало на обучението - 17.11.2022 г.

Прикачени файлове

Този сайт използва бисквитки. Ако продължите с Вашето посещението в този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика относно бисквитките.

Политика относно бисквитките
OK