Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина. През 2013-та програмата се провежда за втора поредна година.

Указания за кандидатстване 

1 . Цел на програмата:
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.


2. Допустими инициативи и продължителност
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:

 • могат да предизвикат обществено внимание;
 • могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.

Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 9 месеца.


3. Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. до 31 декември 2013, включително и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2014), които се занимават (или искат да се занимават) професионално с някой от спортовете, изброени в списъка в края на документа.

Кандидатите ще бъдат разделени в две възрастови групи, както следва:

 • 16 – 20 години, (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. до 31 декември 2013, включително и да не навършват 21 г. преди 1 януари 2014);
 • 21- 25 години, (като кандидатите трябва да са навършили 21 г. до 31 декември 2013, включително и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2014);

Кандидати, получили вече финансиране в предишната програма „Спортни таланти“ са допустими кандидати, като те се състезават на общо основание с новите кандидати.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на всички посочени по-долу  критерии:

 • Да са във възрастовите граници, изисквани от програмата.
 • Да тренират индивидуален спорт, включен в списъка с допустими спортове в края на указанията за кандидатстване.
 • Да искат да се развиват професионално в избраната от тях дисциплина в бъдеще.
   

4. Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 60 000 лева, в който влиза и финансирането на победителя от анкетата „Спортен талант на публиката“.

Сумата ще бъде разделена приблизително поравно между двете възрастови групи.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева.

По преценка на организаторите на един или повече от кандидатите може да бъде отпусната сума по-малка от тази, за която той е кандидатствал.

Програмата има запазена квота за финансиране на поне един състезател с увреждания.

Кандидатите трябва да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите по проекта (максималния размер на отпуснатите средства за един проект от „Еврофутбол“ в размер на 5 000 лева). Търсеното финансиране от настоящата програма не може да бъде по-малко от 50% от общия бюджет на проекта. 
 

4.1. Допустими разходи

 • Разходи за тренировъчния  процес – тренировъчно облекло,екипировка, възстановяване и др.;
 • Разходи, свързани със спортни лагери в страната и чужбина;
 • Разходи за участия в състезания в страната и в чужбина.

Дневните за България и командировъчните за чужбина не могат да надвишават приетите за България лимити, съответно 12 лева на ден и 35 Евро. Самолетните билети могат да са само за икономична класа.
 

4.2. Недопустими разходи:

 • такси за лични треньори, наем на зали, карти за фитнес;
 • разходи за операции, лечение и други подобни;
 • строителство или ремонт на зали, помещения за тренировка;
 • закупуване на земя, зала, превозни средства;
 • заеми и/или лихви по дългове;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • глоби за закъснения с полет;
 • пътни глоби;
 • обеди, вечери и т.н.;
 • разходи, свързани с изплащането на компенсации на трети страни, включително глоби или други подобни;
 • разходи за застраховки, както туристически здравни при пътуване, така и други видове застраховки.

 

За кандидатите, които вече са били финансирани през 2012 година недопустими разходи са и:

 • вече финансирана спортна екипировка, като специални обувки, специални колички за хора с увреждания и други подобни;
 • разходи за спортно възстановяване.


5. Начин на кандидатстване
Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Формуляр за кандидатстване
 • Снимка
 • Две препоръки

Формулярът може да бъде свален от сайта на ФРГИ - www.wcif-bg.org.
Задължително условие е формулярът да е попълнен лично от самия кандидат.

В него се записва цялата необходима информация,отнасяща се до кандидатурата. Моля, използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете необходимата информация. Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:

 • текстовият файл трябвада бъде попълнен в Word;
 • използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
 • бюджет на проекта – попълнена таблица;
 • обосновка на бюджета – до 1 стр. 

 

Обосновката трябва ясно да показва количествата и цената на определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта. Обосновката на бюджета не може да е в разказвателна форма, описваща необходимостта от конкретен разход.

Трябва да приложите и две препоръки – една от треньора и една от изявена личност в спортната федерация, в която членувате. Едната от двете препоръки задължително трябва да е от човек, с когото нямате роднинска връзка. Препоръките трябва да бъдат попълнени и изпратени в Word формат. Задължително условие е да има информация за контакт на даващия препоръката, включително номер на мобилен телефон.

Трябва да приложите и една снимка, показваща ви по време на тренировка или състезание. Снимката трябва да е с добро качество (над 400К). Кандидатът трябва да е видим и отличим, ако има и други лица на снимката. Еврофутбол може да използва снимката с цел популяризация на проекта, затова трябва да имате авторски права над нея или фотографът, който я е направил да не възразява срещу безвъзмездното й използване.

Стъпки:

Изтеглете Формуляра за кандидатстване и бланка за препоръка от специално създадената за целта секция. Попълнете формуляра лично, осигурете си двама души, които да ви дадат препоръка. Изпратете им бланката за препоръка и обратно получете препоръката, попълнена в електроннен формат. Осигурете си снимка с необходимото качество за кандидатстването.

Изпратете пакета за кандидатстване, състоящ се от формуляра за кандидатстване и снимката, както и двете препоръки като прикачени файлове  на едно съобщение на адрес: konkurs@wcif-bg.org, преди крайния срок на конкурса.

Няма да се разглеждат проектни предложения, в които приложенията са изпратени като отделни съобщения, самите предложения са изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

При получаването на пакета за кандидатстване, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини. ФРГИ публикува и списък с всички постъпили предложения до 2 дни след крайния срок на конкурса. ФРГИ не отговаря на телефонни запитвания за това дали определено предложение е получено.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидатът трябва да представи следните подкрепящи документи:

 • лична карта;
 • лична карта на родител/настойник, ако е под 18 години;

 

6. Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса. Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (формуляр в Word формат; шрифт Times New Roman, размер 11; наличие на снимка и 2 препоръки, бюджет на проекта – търсена сума до 5 000 лева и най-малко 20% собствен финансов принос, търсено финансиране поне 50% от общия бюджет на проекта; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата – възраст; вид спорт, включен в програмата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

Втори етап: Качествена оценка
Групата на съветниците, състояща се от представители на „Еврофутбол“, член на Настоятелството на ФРГИ, изявени български спортисти и медийните партньори на инициативата, експерти в областта на младежкото развитие и оценката на проекти  разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки за финансиране.

Критериите за оценка и класиране на кандидатите са:
а) Съответствие на кандидатурата с целите на програма „Спортни таланти”;

б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Капацитет на кандидата на база на досегашния му опит;

г) Ясно поставени цели за лично развитие в областта на спорта, за който се кандидатства;

д) Ясно поставени цели за конкретни постижения чрез състезанията, лагерите и т. н., за които се кандидатства

е) Качество на представяне на предложението.

По преценка на организаторите – „Еврофутбол“ и ФРГИ, някои от кандидатите могат да бъдат поканени за среща с цел допълнителна информация и уточняване на тяхната кандидатура. Неявяване на срещата при отправена покана, означава отпадане от процеса на оценка. Срещите ще се провеждат в периода 18-22.02.2013. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена по интернет. Моля, да го имате предвид в календарите си.

Поканата за среща с представители на организаторите на определени кандидати не означава, че кандидатът ще получи финансиране. Организаторитене дават мотиви за отказ от финансиране. Кандидатите, представят предложенията си в конкурса доброволно и не могат да имат каквито и да било искания за компенсации по отношение на участието им в конкурса. Организаторите не отговарят на каквито и да било анонимни запитвания, коментари, бележки и др. Организаторите не публикуват имената на членовете на Групата на съветниците, с оглед избягване на конфликти и натиск до обявяването на резултатите.

Организаторите не предоставят консултации по качеството на определени проекти.

ФРГИ предоставя консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по електронна поща.


Краен срок за подаване на предложенията: 03.02.2013, до 24:00 часа

Индивидуални интервюта (само при покана от страна на организаторите): 18-22.02 2013

Обявяване на резултатите: 25.02.2013

Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите: 28.02.2013

 

Допълнителни изисквания

След като бъдат окончателно одобрени и подпишат договор за финансиране, одобрените кандидати ще трябва ежемесечно да изпращат график с планираните дейности за предстоящия месец (тренировки, спортни лагери, пътувания, участия в състезания и т.н.). В края на всеки два месец кандидатите са длъжни да предоставят разказвателен отчет за извършените дейности и за напредъка, който са постигнали. След приключване на проекта ще трябва да предадат и финансов отчет за начина, по който са изразходвани средствата. След всяко участие в състезание одобрените кандидати ще трябва да изпращат информация за резултатите, които са постигнали в него. От всеки от финансираните спортисти ще се изисква да осигури популяризиране на участието си в програмата.

Финансовото отчитане се извършва с касови бележки, фактури, билети за извънградско и задгранично пътуване и т. н. 

Финансирането на всеки от проектите ще бъде извършено по начин, определен от организаторите. 80% от сумата ще бъде платена след подписване на договора, а останалите 20% - след предаване и одобрение на крайния финансов отчет. 

СПОРТОВЕ, КОИТО ПРОГРАМАТА ФИНАНСИРА 


ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

ЛЕТНИ

 

Академично гребане

Автомобилизъм - рали, на писта, офроуд, картинг и др.

Бадминтон

Акробатика

Бокс

Голф

Борба

Канадска борба

Вдигане на тежести

Карате

Ветроходство

Катерене и алпинизъм

Джудо

Културизъм

Кану-каяк

Мотоциклетизъм - на писта, мотокрос и др.

Кану-каяк в бързи води

Самбо

Колоездене - BMX

Силов трибой

Колоездене на писта

Спортни танци

Колоездене - на шосе

Сумо

Конен спорт (обездка, прескачане на препятствия)

Шах

Лека атлетика

СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Маунтийнбайк

Бадминтон

Модерен петобой

Борба

Плажен волейбол

Боча

Плуване

Боулинг

Синхронно плуване - дойки и индивидуално

Вдигане на тежести

Скокове на батут

Ветроходство

Скокове във вода

Голбал

Спортна гимнастика

Гребане

Спортна стрелба

Джудо

Стрелба с лък

Колоездене - на писта

Таекуондо

Колоездене - на шосе

Тенис

Лека атлетика

Тенис на маса

Плажен волейбол

Триатлон

Плуване

Фехтовка

Прескачане на препятствия

Художествена гимнастика- индивидуално

Спортна стрелба

 

Тенис с колички

 

Тенис на маса

ЗИМНИ

Фехтовка с колички

Биатлон - индивидуално

и други индивидуални спортни дисциплини за хора с увреждания

Бързо пързаляне с кънки

 

Бобслей

 

Кърлинг

 

Скелетон

 

Ски - алпийски дисциплини

 

Ски бягане

 

Ски - свободен стил

 

Ски - северна комбинация

 

Ски скокове

 

Сноуборд

 

Шейни

 

Шорттрек

 

Фигурно пързаляне - индивидуално, двойки

 

Сподели!