Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора.

Указания за кандидатстване

 

1. Цел на фонда:

Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.

За Фондация “Работилница за граждански инициативи” процесът на развитие на общността означава хората от дадена географска общност или общност, основаваща се на общи интереси да поеме отговорността за постигане на промяна в своето развитие, без да разчитат на правителството, местните власти или на някой друг да го направи вместо тях. Промените, които се търсят могат да бъдат в областта на местно развитие и повишаване на качеството на живот, подобряване на среда за живот, стъпки за ограничаване на престъпността и др.

2. Допустими инициативи и продължителност

За подходящи за финансиране ще бъдат смятани инициативи, които:

- решават конкретни проблеми на местните хора с тяхното активно участие;
- предлагат нетрадиционни решения;
- са реалистични и прагматични;
- могат да предизвикат обществено внимание;
- могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.

Срокът за изпълнение на проекта е от 3 до 10 месеца.


3. Кой може да кандидатства?

За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на общностното развитие и да търсят начини за решаване на значими местни проблеми, както и да са готови да търсят активно участие на местни общности.

г) Предимство е кандидатстващите организации да подкрепят Стандартите за добро упра вление на НПО и спазват правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната работа, свързаността и отчетността им пред обществените групи, които представляват, финансовата им коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация.

4. Финансиране

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта (ако кандидатът има собствен принос в натура, то този принос се остойностява в лева, но не се включва в изискуемите 30 % съфинансиране).

4.1. Допустими разходи

- разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
- разходи за материали и консумативи;
- разходи за информационни материали;
- административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
- разходи за командировки в страната;
- разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по проекта;

4.2. Недопустими разходи

- предоставянето на социални услуги;
- разходи за операции, лечение и други подобни;
- индивидуални стипендии;
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
- разходи само и единствено за издателска дейност;
- международни пътувания;
- строителство или ремонт на офис;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства;
- заеми и/или лихви по дългове;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.

 

5. Начин на кандидатстване

Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Моля, използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете необходимата информация. Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:

- текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
- използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
- резюме на проекта – до 1 стр.;
- пълно описание на проекта – до 10 стр.;
- бюджет на проекта – попълнена таблица;
- обосновка на бюджета – до 1 стр.

Резюмето на проекта трябва да дава ясна представа за предвидената инициатива: конкретна информация за целите, очакваните количествени и качествени резултати, преките ползватели, участниците в различните дейности, източниците на собствения принос.
 

Обосновката на бюджета не може да е в есеистична форма, описваща необходимостта от конкретен разход. Обосновката трябва ясно да показва количествата и цената на определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта.

Изтеглете Формуляр за кандидатстване.
 

Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща:  konkurs@wcif-bg.org

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

 Няма да се разглеждат предложения, които не дават представа за изпращача –организация или физическо лице, тоест предложения, които са от анонимни електронни адреси (електронни адреси с имена на литературни, филмови или други герои, имена на исторически личности, измислени чуждестранни имена, имена на градове и др.).

 

При получаването на формуляра, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини. ФРГИ публикува и списък с всички постъпили предложения до 2 дни след крайния срок на конкурса. ФРГИ не отговаря на телефонни запитвания за това дали определено предложение е получено.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидатът трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2010 г.

6. Оценка на проектните предложения:

Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:

Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса. Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1 стр.; пълно описание на проекта – до 10 стр.; бюджет на проекта – търсена сума до 5000 лева и най-малко 30% собствен финансов принос; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

Втори етап: Качествена оценка
1) Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки за финансиране.
2) Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финанасиране.

Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Съответствие на проекта с целите на фонд “Хората решават”
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Ангажираност на общността в разрешаването на проблема – оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на общността в изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
г) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
д) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит.
е) Организацията спазва правила и стандарти, гарантиращи качеството на нейната работа, свързаността и отчетността й пред обществените групи, които представлява, финансовата й коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация.

Поканата за среща с представител на ФРГИ на определени организации не означава, че организацията ще получи финансиране. ФРГИ не дава мотиви за отказ от финансиране. Организациите, представят предложенията си в конкурса доброволно и не могат да имат каквито и да било искания за компенсации по отношение на участието им в конкурса. ФРГИ не отговаря на каквито и да било анонимни запитвания, коментари, бележки и др. ФРГИ не публикува имената на членовете на Групата на съветниците, с оглед избягване на конфликти и натиск.

 

ФРГИ не предоставя консултации по качеството на определени инициативи.

ФРГИ предоставя консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по електронна поща.

 

Срок за подаване на предложенията: 22 ноември 2011 г., 18:00 ч.

Обявяване на резултатите след 10.12.2011

Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – след 14.12.2011

Сподели!