Фондация „Работилница за граждански инициативи“ търси идейни предложения за детско и младежко развитие, основаващи се на силните страни на децата.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обявява конкурс по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат силните страни на детето.

От 5 август 2015 г. до 20 септември 2015 г. настоятелства, клубове, сдружения, фондации или други организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища, могат да изпращат идейни предложения за участие в конкурса.

Одобрени ще бъдат инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и техните семейства, и могат да бъдат отправна точка за интервенция. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева, като кандидатите трябва да осигурят минимум 30% съфинансиране.

Кандидатстването и съответно финансирането се осъществяват на два етапа: първият включва представяне на концепция/идейно предложение, а вторият - представяне на предложение за финансиране (проект). До втори етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са получили техническа консултация от ФРГИ за доразвиване на техните идеи. Повече информация за условията и сроковете на конкурса ще намерите в приложените по-горе указания за кандидатстване.

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени информационен лист и идейна концепция, които също  ще намерите в приложените по-горе документи. Необходимите документи, изпращайте на електронен адрес:  konkurs@wcif-bg.org до 20 септември 2015 г.

Програмата за детско и младежко развитие на ФРГИ  е  насочена към развитие на деца и младежи, изложени на риск. Важно условие е интервенцията на децата и младежите в затруднено положение да се основава на техните силни страни и способности.  Програмата цели да развие умения за справяне с трудности и да повиши самоувереността на децата и младежите, но и да подобри уменията на възрастните да им оказват подкрепа. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“.

 

Сподели!