Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.

Указания за кандидатстване

 

1 . Цел на програмата:
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.


2. Допустими инициативи и продължителност
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:

§  могат да предизвикат обществено внимание;

§  могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.

 

Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 9 месеца.3. Кой може да кандидатства?


За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. към 31 декември 2012, включително и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2013), които се занимават (или искат да се занимават) професионално с някой от спортовете, изброени в списъка в края на документа.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

§  Да са във възрастовите граници, изисквани от програмата.

§  Да тренират индивидуален спорт, включен в списъка с допустими спортове в края на указанията за кандидатстване.

§  Да искат да се развиват професионално в избраната от тях дисциплина в бъдеще.
 

 

4. Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20 % съфинансиране на разходите по проекта. 
 

4.1. Допустими разходи

§  Разходизатренировъчния процес – тренировъчнооблекло,екипировкаи др.;

§  разходи, свързани със спортни лагери в страната и чужбина;

§  разходизаучастия в състезанияв страната и в чужбина– при условие, че съответното участие не е финансирано от други лица или организации, за удостоверяването на което се подава писмена декларация;

Дневните за България и командировъчните за чужбина не могат да надвишават приетите за България лимити, съответно 12 лева на ден и 35 Евро. Самолетните билети могат да са само за икономична класа.
 

4.2. Недопустимиразходи:

§  такси за лични треньори, наем на зали, карти за фитнес;

§  разходи за операции, лечение и другиподобни;

§  строителство или ремонт на зали, помещения за тренировка;

§  закупуване на земя, зала, превознисредства;

§  заеми и/или лихви по дългове;

§  глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване наспорове;

§  глобизазакъснения с полет;

§  пътни глоби;

§  обеди, вечери и т.н.;

§  непредвиденимедицинскиразходи;

§  разходи, свързани с изплащането на компенсации на трети страни, включително глоби или други подобни;

§  разходи за застраховки, както туристически здравни при пътуване, така и други видове застраховки.

 

5. Начиннакандидатстване
Формуляр за кандидатстване, снимка и две препоръки

Формулярът може да бъде свален от сайта на ФРГИ –www.wcif-bg.org.
Въвформуляратрябва дасепопълни цялатанеобходимаинформация,отнасящаседокандидатурата. Моля, използвайтеполетатаподсъответнитеточкивъвформуляра, задавпишетенеобходиматаинформация.Моля, спазвайтеизискваниятазаоформяненапредложението:

§  текстовиятфайлтрябвадабъдепопълнен в Word 2003 илипо-нискаверсия;

§  използвайтешрифт Times New Roman, размер 11;

§  бюджетнапроекта – попълненатаблица;

§  обосновканабюджета – до 1 стр.
 

Обосновката трябва ясно да показва количествата и цената на определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта. Обосновката на бюджета не може да е в разказвателна форма, описваща необходимостта от конкретен разход.

 

Трябва да приложите и две препоръки – една от треньора и една от изявена личност в спортната федерация, в която членувате. Едната от двете препоръки задължително трябва да е от човек, с когото нямате роднинска връзка. Препоръките трябва да бъдат попълнени, разпечатани, подписани (и подпечатани, ако препоръчващият е представител на регистрирана организация) и сканирани.

Трябва да приложите и една снимка, показваща Ви по време на тренировка или състезание.

 

Стъпки:

Изтеглете Формулярзакандидатстване и бланка за препоръка от специално създадената за целта секция. Попълнете ги.

Изпратете формуляра за кандидатстване и снимката, както и двете препоръки като прикачени файлове  на адрес: konkurs@wcif-bg.org, преди крайния срок на конкурса.

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

 

При получаването на пакета за кандидатстване, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини. ФРГИ публикува и списък с всички постъпили предложения до 2 дни след крайния срок на конкурса. ФРГИ не отговаря на телефонни запитвания за това дали определено предложение е получено.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидатът трябва да представи следните подкрепящи документи:
 

§  лична карта

§  лична карта на родител/настойник, ако е под 18 години;


6. Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса. Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; бюджет на проекта – търсена сума до 5 000 лева и най-малко 20 % собствен финансов принос; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

Втори етап: Качествена оценка
Групата на съветниците, състояща се от член на управителния съвет на ФРГИ, представители на Еврофутбол, изявени български спортисти и медийните партньори на инициативата разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки за финансиране.

Критериите за оценка и класиране на кандидатите са:
а) Съответствие на кандидатурата с целите на програма „Спортни таланти”;

б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Капацитет на кандидата на база на досегашния му опит.


По преценка на организаторите –„Еврофутбол“ и ФРГИ, някои от кандидатите могат да бъдат поканени за среща с цел допълнителна информация и уточняване на тяхната кандидатура. Поканата за среща с представител на ФРГИ на определени кандидати не означава, че кандидатът ще получи финансиране. ФРГИ не дава мотиви за отказ от финансиране. Кандидатите, представят предложенията си в конкурса доброволно и не могат да имат каквито и да било искания за компенсации по отношение на участието им в конкурса. ФРГИ не отговаря на каквито и да било анонимни запитвания, коментари, бележки и др. ФРГИ не публикува имената на членовете на Групата на съветниците, с оглед избягване на конфликти и натиск до обявяването на резултатите.

 

ФРГИ не предоставя консултации по качеството на определени проекти.

ФРГИ предоставя консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания на конкурса. Консултации могат да се получат по телефон и по електронна поща.

 

 

Срок за подаване на предложенията: 29.02.2012 г.

 

Обявяване на резултатите – 21.03.2012 г.

 

Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 30.03.2012 г.

 

 

Допълнителни изисквания

След като бъдат окончателно одобрени и подпишат договор за финансиране, одобрените кандидати ще трябва да попълват График с планираните дейности за предстоящия месец (тренировки, спортни лагери, пътувания, участия в състезания и т.н.). В края на всеки месец кандидатите са длъжни да предоставят разказвателен отчет за напредъка, който са постигнали, както и програма за следващия месец. В края на проекта ще трябва да предадат и финансов отчет за начина, по който са изразходвани средствата.

 Финансовото отчитане се извършва с касови бележки, фактури, билети за извънградско и задгранично пътуване и т. н.

Финансирането на всеки от проектите ще бъде извършено по начин, определен от организаторите. 80 % от сумата ще бъде платена след подписване на договора, а останалите 20 % - след предаване и одобрение на крайния финансов отчет.

 

СПОРТОВЕ, КОИТО ПРОГРАМАТА ФИНАНСИРА

 


ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

ЛЕТНИ

Сумо

Плуване

Акробатика

Художествена гимнастика- индивидуално

Канадска борба

Лека атлетика

Културизъм

Бокс

Мотоциклетизъм- на писта и мотокрос

Борба

Автомобилизъм - рали, на писта

Вдигане на тежести

Шах

Фехтовка

Спортни танци

Конен спорт (обездка, прескачане на препятствия)

ПАРАОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

Кану-каяк

Спортна стрелба

Академично гребане

Лека атлептика

Джудо

Боча

Таекуондо

Колоездене - на писта

Тенис

Колоездене - на шосе

Тенис на маса

Прескачане на препятствия

Бадминтон

Ветроходство

Колоездене - на шосе

Голбал

Синхронно плуване - дойки и индивидуално

Джудо

Спортна гимнастика

Вдигане на тежести

Ветроходство

Гребане

Плажен волейбол

Плуване

Скокове на батут

Тенис на маса

Спортна стрелба

Фехтовка в инвалидни колички

Стрелба с лък

Тенис в инвалидни колички

кану-каяк в бързи води

 

колоездене - BMX

 

маунтийнбайк

 

кооездене - на писта

 

скокове във вода

 

модерен петобой

 

триатлон

 

ЗИМНИ

 

Фигурно пързаляне - индивидуално, двойки

 

Ски- алпийски дисциплини

 

Ски-скокове

 

Ски-бягане

 

Шорттрек

 

биатлон - индивидуално

 

бързо пързаляне с кънки

 

сноуборд

 

ски-северна комбинация

 

ски-свободен стил

 

шейни

 

скелетон

 

бобслей

 

Сподели!