Програмата “Живо Наследство” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и представяне на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ


Програмата “Живо Наследство” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и представяне на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.


Освен опазването и развиването на наследството и културата, „Живо наследство” има за цел да мотивира и обедини гражданите при изпълнението на тези инициативи, които ще се основават на принципа на доброволното участие и партньорство. Допълнителен акцент е привличането на млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство.


Приоритетът на програма “Живо наследство” 2010 е насърчаването на проекти, включващи местните общности в проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно материално и нематериално наследство.


Програмата ще се осъществява в различни части на България, за да се представи широко разнообразието от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

Допустими иницативи и продължителност
Програмата ще стимулира реализирането на практически инициативи, основаващи се на добра координация и сътрудничество с всички заинтересовани страни (училища, местна власт и други местни институции, представители на местната общност, местен бизнес и други). Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които в процеса на работа ще могат да представят конкретни продукти, свързани с наследството – изложба, представление, пърформанси, книги, дискове и други. Високо ще бъдат оценявани проекти, които подхождат творчески и иновативно към наследството – както по отношение на разбирането за “наследство”, така и по отношение на представянето и “оживяването” му, вкл. чрез нови технологии, възможностите на Интернет и т.н.


Дейностите по проектите могат да включват (изброяването е само насочващо и незадължително):
- въвличане на млади хора в дейности, свързани с проучване и пресъздаване/представяне на местното наследство;
- организиране и провеждане на курсове и обучения, свързани с усвояването и представянето на културното наследство;
- създаване на конкретни продукти (в широкия смисъл на думата), свързани с културното наследство – демонстрации, експозиции и изложби, представления, концерти, дигитални продукти, представящи наследството и други подобни.

Срокът за изпълнение на един проект е от 6 до 9 месеца.


Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза. За партньора-посредник се прилагат същите критерии за допустимост за кандидатстваща организация.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на културното наследство, както и да са готови да търсят активно участие на местни общности.


Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 60000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 15 проекта.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 4000 лева.

Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20% съфинансиране на общите разходи по проекта. Собственият принос може да бъде в натура (доброволен труд, материали, офис оборудване, техника и др.) и финансов (пари в брой, привлечени от местната общност). Съотношение между собствения принос в натура и в пари в брой трябва да бъде 50:50%.


Допустими разходи
- разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
- разходи за материали и консумативи;
- разходи за информационни материали;
- административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
- разходи за командировки в страната;
- разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по проекта;

Недопустими разходи
- закупуване на костюми за танцови състави;
- традиционни за българските читалища курсове (народни танци, песни, инструменти);
- закупуване на предмети, като експонати за местни сбирки;
- организиране и пр овеждане на етнографски или археологически изследвания и конференции;
- финансиране на научни публикации, в областта на историята, археологията или етнографията;
- индивидуални стипендии;
- международни пътувания;
- строителни или ремонтни дейности;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства;
- заеми и/или лихви по дългове;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.Начин на кандидатстване

Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Моля, използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете необходимата информация. Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:
- текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
- използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
- резюме на проекта – до 1 стр.;
- пълно описание на проекта – до 7 стр.;
- бюджет на проекта – попълнена таблица;
- обосновка на бюджета – до 1 стр.

Изтеглете Формуляр за кандидатстване по този конкурс


Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидата трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2009 г.


Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:

Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса
Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1 стр.; пълно описание на проекта – до 7 стр.; бюджет на проекта – търсена сума до 4000 лева и най-малко 20% от общия бюджет собствен принос и 50% от собствения принос е осигурен в брой; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

Втори етап: Качествена оценка
1) Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки за финансиране.
2) Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финанасиране.

Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Съответствие на проекта с целите и приоритетите на програма „Живо наследство” ;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Привлечени млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство - оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на младежите, начина, по който те са привлечени и ролята им в изпълнението на дейностите;
г) Иновативност в дейностите, по оживяване на местното наследство;
д) Ангажираност на общността в дейностите по възстановяване и оживяване на местното наследство – оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на общността в изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
е) Предвдените готови продукти, в резултат на инициативата;
ж) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
з) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит.


Краен срок за подаване на проектните предложения: 4 март 2010 година, 18.00 часа


График
• Обявяване на резултатите – 1април 2010 г.
• Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 10.04.2010 г.

Сподели!