В края на 2021 година ФРГИ стартира изпълнението на международен проект — MigrantVoicesHeard, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС. Целта на проекта е да засили гражданското участие на мигрантите във формиране на политики, които ги касаят, както и да адресира следните предизвикателства:

  • Доминиращата представа за мигрантите като безпомощни жертви/получатели на услуги, които изчерпват системите за социални услуги на държавите;
  • Ниският капацитет на мигрантските общности за самоорганизация и липсата на умения за застъпничество у организациите, ръководени от мигранти;
  • Липсата на стимули за местните/регионалните власти да създават и активно да включват консултативни органи, ръководени от мигранти.

За тази цел проектът ще осигури:

  • транснационален обмен на най-добри практики;
  • програма за изграждане на капацитет за организации, ръководени от мигранти (и неформални групи), която насърчава тяхното участие в изграждането на политики, планиране на действия с участието на общността за създаване на нови съвети на мигрантите;
  • програма за изграждане на капацитет за местните/регионалните власти,
  • разпространение на резултатите от проекта на национално ниво и на ниво ЕС с цел разширяване на участието на мигрантите;
  • подготовка на международна конференция

Очаквани резултати: Пет нови съвета на мигрантите, създадени в местни региони, в които понастоящем няма такива, в 5 различни държави-членки на ЕС (България, Румъния, Унгария, Гърция и Франция), и един активиран (Италия), като по този начин се създават структурирани и формализирани начини за редовно консултиране на над 5000 мигранти, които живеят в тези места, относно политиките, които ги засягат пряко. Засилено сътрудничество между държави с различни нива на опит в насърчаването на активното участие на мигрантите в процесите на консултиране и вземане на решения. Разпространение на ниво ЕС на работещ механизъм за редовни консултации с мигрантите, основан на модела, разработен в град Грац (Австрия), който разполага с активен консултативен съвет на мигрантите.

Сподели!