Как да проведем успешна комуникационна кампания, свързана с „миграцията“ и „интеграцията“? Ако работата на Вашата организация е ангажирана с този въпрос и искате да създадете ефективна кампания, настоящата поредица с добри практики ще Ви помогне да си изградите по-добра стратегия. Поредицата представя фрагменти от Наръчник, изготвен по проект CLARINET*, по който Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи съвместно с няколко европейски партньори. Днешната статия разглежда темата „Разказване на истории“.

Масмедиите са склонни да третират миграцията като чисто демографско явление: море от хора, пристигащи в чужда страна, често изобразени като заплаха за благосъстоянието на местното население. Изобилстват метеорологичните метафори („вълни“, „приливи“, „наводнения“...), които отнемат всякаква човечност от разказа за тези реални хора – мъже и жени. Вместо това получаваме механичен анализ, редуциращ човешкото до автоматично предопределени oбективни причини за миграция, било то демографски или икономически. (Мазадра, 2006 г., стр.18).

Разказването на истории е на първо място мощна картина в близък план на хората, които са част от тази статистиката на миграцията. Чрез разказа те проличават като не толкова неясна, опасна маса от непознати, а по-скоро като множество самотни съдби, които са изправени на кръстопът, водени от най-естествената човешка мотивация за по-добър живот, бягащи от война, насилие, тежки икономически условия или търсейки по-добро бъдеще за себе си и семейството си, подхранвани от решимостта да изпълнят мечтата на живота си. Представянето на конкретно лице или история за новодошлите е първата ключова стъпка към подбуждането за съпричастност сред приемащите общности.

Когато се занимавате с миграцията, разказването на истории означава също така изграждане на алтернативни или контра-разкази. Важно е да се знае разликата между тези две възможни стратегии, да се избере тази, която е по-подходяща за целта на кампанията. Според Федерико Фалопа (2020 г., стр. 199-201), контра-наратива обикновено има краткосрочно въздействие и е насочена към пряко реагиране на конкретен дискурс, подчертавайки недостоверността му и делегитимирайки го. От друга страна, алтернативният разказ не само разкодира един дискурс, а изгражда напълно ново представяне на света, като осигурява алтернативни ключове за тълкуване на едно явление, с цел да се въведат дългосрочни промени.

От теория към практика

Следвайте стъпка по стъпка този процес.

Ако искате да изградите последователен и наистина ефективен наратив, е важно да структурирате своята кампания, така че тя да следва серия от стъпки.

Наръчникът за промяна на разказите за миграция предлага следните стъпки:

- Стъпка 1: Намиране на фокус и начало (създаване на стратегия за кампанията);

- Стъпка 2: Изграждане на елементите (вкл. послание, истории, визуализация и т.н.);

- Стъпка 3: Подготовка за ответни реакции и ангажиране (изпробване на кампанията и подготвяне на екипа);

- Стъпка 4. Провеждане на кампанията;

- Стъпка 5. Оценка на обхвата и приема.

Чеклистът предлага конкретен инструмент за успешното планиране на кампания.

Внимавайте с езика

Когато разказвате истории, използвайте недискриминационен и включващ език, избягвайте стереотипите, стигмата или клиширани изрази и описания.

Трябва да внимавате за всички равнища на предубеждение и възможна дискриминация, в интерсекционална перспектива, както се предлага в Ръководството за многообразието, подробно описание на принципи и примери за намаляване на пристрастието в писмена форма.

Също така е важно винаги да се използва език, включващ пола, например да се избягва използването на обобщаващи съществителни от мъжки род (като например мъж /като обобщаващо за човек/ или полицай), като се търсят подходящи алтернативи. Подобни примери за използването на родово неутрален език се съдържат и в Насоките на ООН за включване на пола в езика.

Примерни кампании, реализирани в рамките на проект CLARINET.

Juventud en tránsito

Stories of Children from Around the World

Face Forward …into my home

WelcHome: An innovative way to successfully integrate minor refugees

What you need to know about me: 8 stories 8 faces from Lustenau

The one who moves

Migration(s)hintergrund zusammenleben: vordergrund

В следващата статия ще разгледаме темата „Мигрантите като протагонисти“. Всички статии от поредицата можете да намерите на следния линк.

*Проект CLARINET има за цел да повиши осведомеността относно приносa на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на Съюза. Проектът се ръководи от Община Лампедуза и Линоза, която си сътрудничи в многостранно партньорство със 7 други местни власти, разположени в гранични райони (гранични РП), 9 организации на гражданското общество (НПО), базирани в 8 държави от ЕС, и 2 международни мрежи. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи", в партньорство с Община Бургас.

Сподели!