Днес стартира първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Конкурсът е отворен до 28 януари 2019 г., 17:00 ч.

Подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонда

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. У нас фондът се управлява от Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29 октомври - 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробен график за тях можете да намерите тук.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Сподели!

Свързани статии