В днешно време за повечето млади хора училището е повече социално място, отколкото място за получаване на знания. За голяма част от тийнейджърите социалното общуване и общностната ангажираност свършват с решаване на въпроси като „от кой час да избягаме целия клас“ или „кого да хвана да ми напише есето“. Сдружение „ИМКА“ – Габрово са се заели с амбициозната задача да се борят с това. Просто защото вярват, че всеки млад човек има освен право на достъп до възможности за обучение и развитие, така че да реализира пълния си потенциал, също и задължение и отговорност да участва активно в живота на своята общност. В рамките на 10 месеца проектът „Другите часове“, реализиран благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ цели да внесе позитивна промяна в ученическите общности на четири училища в две от общините на Габровска област – Габрово и Севлиево, чрез овластяване и насърчаване на младежкото участие.

Проектът осигурява директно включване на 1000 ученици от четири училища (Национална Априловска гимназия в Габрово, Природо-математическа гимназия Акад. Иван Гюзелев” Габрово, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” Габрово и Професионална гимназия по механо- електротехника” ген. Иван Бъчваров” Севлиево.). Чрез осъществяване на 64 интерактивни часове, инициативи за сплотяване на ученическите екипи на пилотно избраните класове, две двудневни обучения от типа „Връстници обучават /консултират връстници” и осъществяване на 4 малки инициативи, подготвени от учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности в отделните училища и с възможностите, интересите и желанията на младежите, както и провеждане на две кръгли маси за споделяне на опита и добрите практики от неговото реализиране.

Екипът на „ИМКА“ – Габрово вярва, че осъществяването на дейностите и инициативите ще спомогне за преодоляване на апатията и слабата ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, повишаване на мотивацията им за активно участие в живота на местната общност, както и за поемане на по-голяма отговорност за собствено им развитие.

Възрастните като партньори в процеса на „порастване“ имат изключително важната роля да бъдат пример, да споделят опит, да насочват и подкрепят. Затова партньорското взаимодействие между заинтересованите страни – ученици, преподаватели, педагогически съветници, родители, неправителствени организации и местни власти е от изключителна важност за резултите от проекта. Най-малко 60 възрастни участват активно в реализацията му с вярата, че усилията им ще допринесат за развитието на младежите и ще спомогнат за повишаване на активността им за преодоляване на дефицита на социални умения и организационни компетенции.

Изследване на PISA 2015 показва, че близо 40% от деветокласниците у нас са функционално неграмотни, т.е. не могат да осмислят информацията, да решават практически проблеми и не разполагат с ключови когнитивни умения, важни за тяхната реализация на пазара на труда, както и за пълноценното им участие като граждани.

На база на наблюдения и консултации с 100 ученици и на собствен опит, ИМКА избра да работи приоритетно върху следните проблеми: слаба ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, липса на умения за самооценка на лични качества и компетенции, маскирано младежко участие, дефицит на екипно взаимодействие, неефективно решаване на проблеми в училищната и в местната общност.

Мотивирането на младежката аудитория в училище е трудно – много фактори имат влияние върху активността и мотивацията на учениците: родители, учители и класни ръководители, културата на взаимодействие и общата среда в училище, използваните методи за работа от учителите, посланията, които общността и обществеността като цяло отправя към младежите.

Проектът „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.

Сподели!

Свързани статии