Когато часовникът е спрял...

В град Омуртаг живеят около 7 000 души. Живеят в бедност. Работа няма. Икономически, обществен, културен и спортен живот също няма. Родителите нямат възможност да осигурят адекватни условия за развитие на децата си. Грижата за децата се свежда до осигуряване на прехраната им. Важното е оцеляването, за всичко друго часовникът е спрял, отдавна. Повечето деца не посещават детска градина или училище, защото майките и бащите им нямат пари. Някои започват училище, но бързо отпадат от образователната система. Децата и младежите живеят в социална изолация, без достъп до образование. Всичко това води до липса на граждански и социални умения, трафик и други криминални проблеми.

...някой задвижва стрелките.

С цел да приобщи децата и техните родители, да ги социализира и да ги мотивира активно да участват в образователни и творчески инициативи сдружение „Нашето бъдеще - Омуртаг“, стартира проект „Бъди до мен“ по програма „Дъга“ 2015-2017 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. От една година насам сдружението работи за развитието на децата и младежите и подпомага интеграцията на различни етнически, възрастови и социални групи на територията на община Омуртаг.

Часът е Заедно: родители и деца.

Отчитайки ролята на семейството като определящ фактор в подкрепата на детето, от сдружението си поставят за цел да ангажират на първо място родителите в подкрепата на децата. Решават да включат както децата, така и родителите в различни дейности, като с това ще допринесат за създаването и укрепването на връзката Дете-Родител. Идеята им е да осигурят равен достъп на децата до качествено образование, да им предоставят възможност да развият социални и граждански умения и повишат мотивацията им за постъпване и задържане в образователните институции. Екипът на проекта проучва на кои деца и родители от града може да бъде възможно най-полезен и ги посещава на място, в техния дом. В резултат събират общо 15 деца и 15 семейства.

Утре, в 8:00 всички в игротеката!

Деца и родители ще могат заедно да посещават занимателна игротека. Там заедно със специалисти ще четат и творят, ще гледат детски филми и ще слушат любима музика. В игротеката ще има и „Библиотека за играчки“, от където децата ще могат да заемат всички играчки, които не са имали възможност да получат в семейството. В игротеката родители и деца ще общуват и ще укрепят връзката помежду си. Децата ще имат равен достъп до образователни и творчески занимания, а родители ще имат възможност да научат повече за потребностите на своите деца и за това, как да се справят в трудни ситуации.

Ваканция с цветове.

Екипът на сдружение „Нашето бъдеще - Омуртаг“ ще организира и цветна ваканция, където децата и родитителите отново ще бъдат заедно, само че сред цветовете и природата. Ваканцията ще даде възможност на деца и родители да се запознаят с историята, природата и културното многообразие в родния край. Съвместните занимания ще създадат самочувствие на децата, на можещи и способни хора. Съдавайки продукти със собствени усилия, те ще придобият увереност в собствените сили, по-силна мотивация за учене и ще придобият нови знания.

За Омуртаг в бъдеще време.

Очкаваните резултати след реалзирането на проект „Бъде до мен“ на сдружение „Нашето бъдеще - Омуртаг“ са децата да получат необходимата подкрепа, така че да се превърнат в активни граждани. Времето прекарано заедно с родителите по време на заниманията в игротеката и ваканцията ще укрепи връзката дете-родител и ще направи комуникацията между тях по-ефективна. Родителите ще разберат потребностите на своите деца, ще ги подкрепят и мотивират да продължат образованието си. В резултат децата ще придобият нови знания и умения, ще се научат как да общуват с отстаналите и след време да се превърнат в активни граждани.

------------------------------------------

Проект „Бъди до мен“ е част от програма "Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата подкрепя развитието на деца и младежи, израстващи в бедни семейства от икономически слабо развити региони. Често тези деца и младежи са отглеждани от свои близки поради икономическата миграция на техните родители. Тези предпоставки създават условия за социална изолация, липса на граждански и социални умения и ограничен достъп до качествено образование.Децата и младите хора все по-често употребяват цигари, наркотици, алкохол, което застрашава тяхното здраве. Сексуалната култура продължава да бъде на твърде ниско ниво и тази тема продължава трудно да се артикулира не само в училище, но и в семейството.

Програмите за детско и младежко развитие у нас са фокусирани изцяло върху деца и младежи в риск. Липсват програми, които да посрещнат нуждите на децата и младежи от малки населени места, отглеждани в бедност, от свои близки.
Програма „Дъга“ е насочена към социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирано на системен подход за развитие. Програмата съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище и стимулира активното ангажиране на децата и младежите да бъдат добри граждани.

С програма „Дъга“ 2015 -2017 г., Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/ цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. През 2015 г. ФРГИ подкрепи идеите за детско и младежко развитие на 24 организации от цялата страна. В периода 2011 – 2013, ФРГИ е реализирала първото издание на програма „Дъга“, благодарение на която са подкрепени 1176 деца и младежи, 196 родители, 181 професионалиста, работещи с деца и доброволци и над 1600 непреки участници между които отново деца, родители и специалисти.

Сподели!