По данни на Агенцията за социално подпомагане, наблюдаваните непълнолетни и малолетни майки към март 2015 г. в област Ямбол са 148. Само за последните 5 години няма случаи на отнети родителски права на деца-майки. По данни на РИО на МОН в Ямбол за 2015 г., едва 73 % от родените през 1996 г. са завършили 12 клас. Останалите 27 % са напуснали училище по различни причини и в момента не учат, не се обучават, не стажуват и т. н. При последното преброяване 1771 млади хора от Ямбол на възраст под 15 до 29 г. са посочили, че живеят в съжителство без брак, от тях 193 са на възраст до 19 години. Брак са подписали 15 младежи на възраст 15-19 години, сред тях не са само роми. Към тези тревожни статистики от Читалище „Умение - 2003“, гр. Ямбол подхождат креативно и с желание, като стартират проект „ДЪГА за нашите деца“. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за гражданански инициативи“ по програма „Дъга“ и с финансовата помощ на Фондация „Велукс“. Проектът е насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст. Проблемът се разглежад от няколко аспекта: от гледна точка на детето, попаднало в тази ситуация; от правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила, както и проследяване на съдебна практика в Ямболския районен съд; от гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство и не на последно място: от гледна точка на обществото като подпомагане на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивират да придобият професионална подготовка, за да се включат пълноценно в социалния живот. Проектът стартира през август 2015 г. и си поставя за цел да изгради и въведе иновативен системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност чрез обединяване на усилията на гражданското общество и институциите за превенция на ранната раждаемост и ранното съжителство между и с непълнолетни. Думата „ДЪГА” в заглавието на проекта е абревиатура: от „Д” като Достойнство и самоценност на личността, „Ъ” като Ъгъл на уважение и солидарност между поколенията, „Г” като Грижа, съпричастност и топлота в отношенията и „А” като Атмосфера на щастие, любов и разбирателство. Това са ценностите, които екипът на проекта се стреми да възпита у участниците в проекта. А те са: 30 момичета и момчета, отпаднали от училище или в риск от отпадане заради ранно родителство или други причини, имащи проблеми с общуването връстници и в семейството. Част от участниците са с учениците в две училища в Ямбол в квартала на уязвимите общности, с подсъдими за фактическо съжителство или брак с непълнолетни, с техните родители. До момента в рамките на проекта са реализирани две информационни срещи, на които са подбрани участниците в проека. Проведен и телевизионен диспут, където екипът на проекта поставя основата поставяне началото на активна комуникация между всички заинтересовани страни. В тренингите и дискусиите, организирани в рамките на проекта се включват близо 40 деца. Включват се доброволно. Децата се включват активно в дискусиите, свободно изразяват мнението си по зададените въпроси, развиват и своите творчески заложби. Тренингите с родители на възраст от 14 до 62 г. в квартала преминават в приятелски дух. Участниците приемат обучителите като равностойни събеседници, с които могат да обменят опит и знания. Занималните дават възможност на тези родители да усвоят основни знания по български, математика, природни науки и гражданско образование. Повечето от тях сами изявяват желанието си да получават домашни. Всички дейности в проекта се основават на пълноценната комуникация и активното участие на децата и младите хора – от възможностите им да изразят себе си в проучванията, дискусиите и тренингите, през планирането на темите за обучение, тяхната реализация и оценката на постигнатите резултати. Самата инициатива за този проект е на младите участници в клубовете на читалището, които сега участват в дейностите като доброволци.

Сподели!