Вдигане на завесата

Според данни на МОН за учебната 2014/2015 г. у нас вербалната агресия в училище се е повишила с 460% само за една една година. През 2014 г. са били регистрирани 286 случая, а през 2015-та са с 1317 повече. Психическият тормоз съответно през 2014 г. е имало 131 случаи на регистриран психически тормоз в училище, а през 2015-та година са с 366 повече. Част от проблема за повишените нива на агресия са неудовлетвореността и липсата на самочувствие в младежите, както и липсата на извънкласни занимания. Най-новите психологически изследвания доказват, че агресивните актове на индивида не са свързани единствено с неговия темперамент и личностни особености, но и с набор от културни и социални влияния.

Главните действащи лица

Към тази статистика във Велико Търново подхождат като осигуряват разбираща и подкрепяща младежите среда, създават здравословна алтернатива за забавление и изразходване на енергията като алтернативна форма на обучение. Главните герои в проекта „Ай де де. И аз го мога.“ на сдружение „Стъпка по стъпка“ са младежи на възраст от 14 до 19 години, застрашени от отпадане от училище и проявяващи агресия, от държавни и общински училища на територията на Велико Търново. Проектът става възможен благодарение на програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Идеята на сдружението е да създаде театрална работилница, която да даде възможност на младежите да използват театралното изкуство за подобряване на общуването, приемането на различията помежду си и противопоставяне на агресията в училище.

Действие 1

След като запознават директори и учители с идеята си, от сдружението влизат в класните стаи за да се срещнат с учениците. Разделят ги на групи и им поставят задача да представят проблема с насилието в училище и да дадат идеи за решаването му. Всички предложения са записани, защото след това ще послужат за написването на сценарий. Така стимулират младите хора в непринудена атмосфера да се чувстват свободни да изразят своята активна позиция.
След това от сдружението се заемат да обучат учениците в някои основни театрални принципи, да ги насочат да пткриват и развиват творческата си индивидуалност и да работят в екип. Очаква се в приятелска и неформална атмосфера те да усвоят необходимите теоретични знания и практически умения за реализация на успешно представление.

Антракт

Целта е младите хора да усвоят психологията на творческия акт и да се запознаят с основните методи в сценичното изкуство, да развият умения за общуване, умения за взимане на решение, умения за излагане на мнение и защитаване на позиция и други.

Действие 2

Младежите ще разработят театрални етюди. Наблюдатели няма да има, всички ще участват. Някои ще бъдат писатели, други режисьори, а трети актьори. Театралните етюди ще пресъздават действителността и децата ще дадат възможност да се натрупа опит за социална форма на поведение, да се дефинират, анализират и преодолеят конфликти и да се вземат решения. Наученото младежите ще имат възможност да представят на сцената пред целия град. Защото театърът е вълшебна приказка, а герой на приказката може да бъде всяко дете. Успехът й зависи от сработването на всички, които я създават – тези, които са на сцената и тези, които дърпат завесата. Тези, които правят костюмите и тези, които подават реквизитите. В съвместните игрови ситуации учениците ще откриват приликите и ще приемат различията си. Забавлението неусетно ще се превърне във възпитание на толерантност. Групата ще стане екип, учениците – приятели, а театралната изява – развитие на личността.

След аплодисментите

След реализирането на проекта учениците ще получат възможност да развият своето въображение, талант и способности, да повишат знанията и уменията си и да осмислят и ангажират адекватно свободното си време. Децата ще създадат траен навик за организиране на свободното си време в извънучилищни форми на работа – клубове по интереси, което ще създаде устойчив механизъм за провеждане на извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

------------------------------------------

Проект „Ай де де. И аз го мога.“ е част от програма "Дъга" на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата подкрепя развитието на деца и младежи, израстващи в бедни семейства от икономически слабо развити региони. Често тези деца и младежи са отглеждани от свои близки поради икономическата миграция на техните родители. Тези предпоставки създават условия за социална изолация, липса на граждански и социални умения и ограничен достъп до качествено образование.Децата и младите хора все по-често употребяват цигари, наркотици, алкохол, което застрашава тяхното здраве. Сексуалната култура продължава да бъде на твърде ниско ниво и тази тема продължава трудно да се артикулира не само в училище, но и в семейството.

Програмите за детско и младежко развитие у нас са фокусирани изцяло върху деца и младежи в риск. Липсват програми, които да посрещнат нуждите на децата и младежи от малки населени места, отглеждани в бедност, от свои близки.
Програма „Дъга“ е насочена към социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирано на системен подход за развитие. Програмата съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище и стимулира активното ангажиране на децата и младежите да бъдат добри граждани.

С програма „Дъга“ 2015 -2017 г., Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/ цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. През 2015 г. ФРГИ подкрепи идеите за детско и младежко развитие на 24 организации от цялата страна. В периода 2011 – 2013, ФРГИ е реализирала първото издание на програма „Дъга“, благодарение на която са подкрепени 1176 деца и младежи, 196 родители, 181 професионалиста, работещи с деца и доброволци и над 1600 непреки участници между които отново деца, родители и специалисти.

Сподели!