Независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, всеки има право на равно третиране и възможности за заетост, социална закрила, образование и достъп до стоки и услуги, достъпни за обществеността. Насърчават се равните възможности на слабо представените групи.

Това гласи третият принцип на Европейският стълб на социалните права. Той е създаден към Европейската комисия и цели да предостави нови и по-ефективни права на гражданите. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), чрез своя изпълнителен директор Илияна Николова – посланик на добра воля на Европейския стълб на социалните права в България се застъпва за принципите и правата, посочени в документа.

Запознайте се с принципите на Европейския стълб на социалните права тук.

Сподели!