Една важна новина дойде в сряда, миналата седмица – Европейската комисия обяви водещата си инициатива, „Съюз на иновациите”, част от стратегията Европа 2020 за устойчива и включваща икономика. Новината е важна защото и инициативата и стратегията признават ролята на социалните иновации и заявяват ангажимент да ги стимулират.„Ние трябва да стимулираме социалните иновации. Трябва да развиваме по-добро разбиране за обществения сектор, да откриваме и даваме видимост на успешни иницативи и да мерим успехите”, се казва в документа. Инициативата „Съюз на иновациите” ще насочи усилията на Европа към решаване на различни обществени проблеми като промяната в климата, здравеопазването, застаряването на населението. Какво означава това за гражданските организации. Повече средства:

  • Инициативата „Съюз на иновациите”  е разработил указания, които правителствата трябва да трансформират в политики и фондове:
  • Финансирането за социални иновации ще бъде на годишна база в рамките на съществуващите структурни фондове, до този момент управлявани от местните власти;
Признание:
  • За първи път Европейската комисия приема формулировката за социални иновации, извън традиционнoтo разбиране за иновациите като научни изследвания;
  • Признавайки социалните иновации не само като научни изследвания, Европейският съюз ще стим улира дейности с участието на или водени от граждански организации.
Практически действия, които произтичат от стратегията:
  • ЕК ще създаде Фонд за Соицални Иновации, който ще предоставя експертиза и възможност за  виртуална обмяна на опит за социални предприемачи, широката публика и представители на третия сектор;
  • Социалните иновации ще бъдат поуляризирани чрез Европейския Социален фонд и се планира да се превърнат в една от основните  програми за финансиране, част от Европейския социален фонд;
  • От началото на 2011 г., Европейската комисия ще подкрепи програма за устойчиво  изследване на обществения сектор и социалните иновации, насочен към проблеми като измерването и оценката, финанирането и други проблеми, стоящи пред увеличаване на потеницала на развитие;
  • Комисията ще се консултира със социалните партньори как да разпространи икономиката на знанието  на всички нива на заетост и във всички сектори. Социалните партньори ще представят  идеи как да се разработят секторни пазари на труда и други.
Повече за инициативата може да научите на: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Сподели!