Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност.

1. Цел на фонда:

Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на общността и такива, които имат ясна насоченост към групи в неравностойно положение.

2. Допустими инициативи и продължителност:
За най-добри ще бъдат смятани инициативи, които:
- решават конкретни проблеми на местните хора с тяхното активно участие;
- предлагат нетрадиционни решения;
- са реалистични и прагматични;
- могат да предизвикат обществено внимание;
- могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.

Срокът за изпълнение на проекта е от 3 до 12 месеца.


3. Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.

Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Допустими кандидати са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на общностното развитие и да търсят начини за решаване на значими местни проблеми, както и да са готови да търсят активно участие на местни общности.

4. Финансиране:
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.

4.1. Допустими разходи
- разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
- разходи за материали и консумативи;
- разходи за информационни материали;
- административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
- разходи за командировки в страната;
- разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по проекта;

4.2. Недопустими разходи
- разходи за операции, лечение и други подобни;
- индивидуални стипендии;
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
- разходи за издателска дейност;
- международни пътувания;
- строителство или ремонт на офис;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства;
- заеми и/или лихви по дългове;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.


5. Начин на кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта (изтеглете Формуляра за кандидатстване).

Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: konkurs@wcif-bg.org

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидата трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2008 г.

6. Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки.
Втори етап: Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финанасиране.

Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
б) Ангажираност на общността в разрешаването на проблема – оценката ще бъде на база на предоставената информация за очакваното участие на общността в изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
в) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител и партньорите й;
г) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит.


7. Краен срок за подаване на проектните предложения: 01 юли 2009 година, 18.00 часа

8. График:
• Обявяване на резултатите – 03 август 2009 г.
• Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – 15.08.2009 г.

Сподели!